DVE HLAVNÉ CENY STAVBA ROKA 2010

Výnimočne v tomto ročníku súťaže boli  udelené dve hlavné ceny Stavba roka 2010, a to:

(1) bratislavskej modernej mestskej štvrti na ľavom brehu Dunaja EUROVEA,
(2) z rôznych hľadísk významnej inžinierskej stavbe diaľničnému úseku D1  Sverepec – Vrtižer, 1. etapa, km 0,000 – 4,900 Mestská estakáda, Považská Bystrica.   
Zdroj informácií: Združenie ABF Slovakia
                          Mária Brichtová
 
Výherca Peugeot 206

Hlasujúci respondenti, ktorí posielali svoje hlasy do ankety Cena verejnosti boli zaradení do žrebovania o automobil Peugeot 206+.od spoločnosti Peugeot Slovakia.  Žrebovanie sa uskutočnilo pod dohľadom notárky JUDr. Ireny Bošanskej.  Automobil vyhrala pani Ivana Polakovičová, z Rovinky pri Bratislave. 

 
GRATULUJEME!
 

CENA VEREJNOSTI 2010

16. ročník celoštátnej súťaže Stavba roka 2010 sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Je prestížnou prezentačnou súťažou realizovaných stavieb na Slovensku bez ohľadu na štátnu príslušnosť autorov ich architektonických riešení, hlavných projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov, organizátorom ktorej je  Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej len „ABF Slovakia“)  v tomto roku vstúpila do 16. ročníka. Jej poslaním je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného štátneho systému riadenia kvality v odvetví výstavby a stavebníctva s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase. Jedným z gestorov tohto systému je aj Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov. 12 vyhlasovateľov (pozri štatút ceny) ju vyhlasuje pre stavebné diela v kategóriách pozemné stavby, inžinierske stavby (novostavby, rekonštrukcie).   V tomto ročníku 7-členná odborná porota s medzinárodnou účasťou posudzuje podľa technickej dokumentácie a obhliadkou 30 stavebných diel  s lokalitami po celom území Slovenska a udelí  celkom trinásť cien a z nich jednu hlavnú cenu titul Stavba roka 2010.  

ABF Slovakia dáva po druhý  raz v histórii tejto súťaže  aj širokej verejnosti možnosť hlasovať o najkrajšiu stavbu v súťaži v tomto jej 16. ročníku, a to  o CENU VEREJNOSTI 2010.  Všetky stavebné diela  sa  takmer mesiac v septembri uchádzajú u širokej verejnosti prostredníctvom tohto známeho internetového portálu  zoznam.sk  o jej priazeň,  a to svojím zaujímavým architektonickým riešením, urbanistickým riešením, stavebno-konštrukčným riešením, kvalitou stavebnej realizácie, resp. viac či menej veľkolepým investičným zámerom stavebníka (investora) či developera.   Na niekoho z nás zapôsobí fasáda – sklo, hliník či tradičný materiál -, na niekoho usporiadanie hmôt či ich prienikov,  na iného netradičná architektúra, resp. jeho celospoločenský prínos  pre našu obec, mesto, región či Slovensko z hľadiska hospodárskeho, ekologického, sociálneho, bývania, turistického ruchu či trvalo udržateľného rozvoja atď. Teda porotou sa počas hlasovania stávame my občania.  

Bude zaujímavé, ako opäť dopadne konfrontácia medzi príslušnou odbornou verejnosťou, ktorú v súťaži zastupuje porota s medzinárodnou účasťou a širokou porotou nás verejnosti... Aj keď verejnosť by nemala ovplyvňovať architekta v jeho tvorbe, ktorá  nie je voľnou umeleckou tvorbou, riadi sa zákonitosťami, ktoré by mal architekt rešpektovať, ale má prirodzené právo vyjadrovať sa, ako to je v rozvinutých zahraničných ekonomikách, napr., k využívaniu stavebných pozemkov a k  investičným zámerom ich vlastníkov (verejných i súkromných stavebníkov či dveloperov). Aby ich nie vždy primerané ekonomické záujmy nedeformovali tvorivé ambície a kreativitu  architektov či prostredie, v ktorom žijeme – megalomanské stavby v historických častiach miest či v hustej mestskej zástavbe, či  v lesoparkoch ap. A k tomu je potreba naša rozhľadenosť aj v oblasti architektúry a staviteľstva, zvyšovanie nášho vedomostného potenciálu, a tým zákonite zvýšené sebavedomie pri petičných aktivitách, či zaujímaní stanoviska k územným plánom rozvoja obcí, miest a regiónov. Veď  stavebné dielo prinajmenej dve generácie priam bytostne vplýva na náš život, formuje ho a zveľaďuje a kultivuje nielen prostredie, krajinu, ale aj nás. A aj to je jednou z ambícií súťaže Stavba roka a Ceny verejnosti, zúčastňovať sa na tomto procese, nazvime, to „renesancie“ ducha, a tým aj kvality života nás občanov.  Tieto ceny ponúkajú  zaujímavé stavebné diela, ale čo je nie menej dôležité, menovite  aj ich hlavných realizátorov, a to architektov, projektantov, zhotoviteľov (stavebné firmy), stavebníkov (investorov). Teda fyzické či právnické osoby, ktorým „certifikát“ kvality vystavuje už 16 ročníkov tejto súťaže odborná porota, a to nielen tým oceneným. Už len tým, že sú tieto stavebné diela v súťaži Stavba roka by mali spĺňať nároky komplexnej kvality.

Dovoľte nám – organizátorovi celoštátnej súťaže Stavba roka a zriaďovateľovi Ceny verejnosti Združeniu ABF Slovakia - zaželať vám, vážení respondenti, pri vstúpení do galérie stavebných diel súťaže Stavba roka 2010 na tomto internetovom portáli zoznam.sk,  pekný zážitok pri ich prehliadke a vysloviť presvedčenie, že nielen jedno z týchto z rôznych hľadísk  zaujímavých diel  postavených na Slovensku, možno dokonca niekde blízko vášho bydliska... či vo vašej obci, meste,    vás zaujme natoľko, že im dáte tie najvyššie hodnotenia. O tom, ktoré z nich to bude, sa zverejní  07. októbra 2010 na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže Stavba roka 2010 a odovzdávaní cien, aj so zverejnením vášho hlasovania, teda stavby s titulom CENA VEREJNOSTI 2010. Tradíciu odovzdávania týchto cien začala minulý rok pani Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta SR.

 

 

Hlasuj za najkrajšiu stavbu od 01. septembra do 24. septembra 2010

01. RELAXAČNO-ŠPORTOVÝ AREÁL
02. Polyfunkčný komplex RAČANY BIANCO
03. Vinársky komplex ELESKO
04. Bytový dom MANHATTAN

05. CITY GATE
06. Administratívna budova MONDI SCP
07. Rekonštrukcia meštianskeho domu
08. Rezidencia CUBICON

09. Sídlo spoločnosti FSTT, s. r. o.
10. Administratívna budova Vydavateľstva JAGA
11. AT HOTEL + OFFICE
12. Pavilón primátov, ZOO Bratislava

13. Centrum GERCENOVA
14. Autosalón VOLVO – LAND ROVER
15. Nová administratívna budova SPP, a. s.
16. Rezidencia KASKÁDY

17. Penzión pre seniorov DOMINIK
18. Bytové domy NOVÝ MARTIN, etapa 1
19. BUSINESS CENTRUM AQUAPOLIS TRNAVA
20. Dunajská Inner City Residence

21. Polyfunkčný dom MOYSES
22. DIPLOMAT PARK MUDROŇOVA
23. Supermarket COOP JEDNOTA
24. E U R O V E A

25. D1 Sverepec – Vrtižer, 1. etapa, km 0,000 – 4,900 / Mestská estakáda
26. Veľkoobchodné stredisko JUST PLAY
27. CASSOVAR BUSINESS CENTER I
28. TATRA CITY

29. Obchodno-spoločenské centrum MLYNY Nitra
30. Polyfunkčný objekt AIRCRAFT