ŠATÚT CENA VEREJNOSTI
Vzhľadom na stanovy Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej „ABF Slovakia“), jeho poslanie, a to okrem iného, prezentovať úroveň architektúry a stavebníctva pred príslušnou odbornou i širokou laickou verejnosťou dnes už nielen na Slovensku, zakotvené aj v uznesení 12. riadneho valného zhromaždenia a uznesení per rollam o uskutočnení CENY VEREJNOSTI, sa    výkonný výbor ABF Slovakia uzniesol na tomto štatúte: 
 
(1) V rámci celoštátnej verejnej  súťaže Stavba roka od jej 15. ročníka (vrátane) ABF Slovakia zriaďuje CENU VEREJNOSTI (v texte ďalej „CENA“).   
 
(2) Vyhlasovatelia CENY  sú identickí s vyhlasovateľmi súťaže Stavba roka, a to: 
  Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia  
  Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
  Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 
  Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
  Slovenská komora architektov
  Spolok architektov Slovenska
  Slovenská komora stavebných inžinierov
  Slovenský zväz stavebných inžinierov
  Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
  Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.                           
  Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.
 
(3) CENA s  internetovým, hlasovaním verejnosti sa bude uskutočňovať každoročne, to je aj vyhlasovať v masmédiách spoločne s ostatnými cenami súťaže Stavba roka. 
 
(4) Optimálna dĺžka internetového hlasovania je štyri týždne.  
 
(5) CENA bude udelená súťažnému návrhu (stavenému dielu), ktorý získa najviac hlasov vo verejnom hlasovaní prostredníctvom internetu.
(6) Optimálnym internetovým portálom by mal byť známy portál s vysokým ratingom, resp. niekoľko portálov, a to nielen odborných. 
 
(7) Do verejného hlasovania o CENU sa zaradia  všetky súťažné návrhy posudzované odbornou porotou s medzinárodnou účasťou v celoštátnej verejnej súťaži Stavba roka v jej príslušnom ročníku. 
 
(8) Na internetovom portáli bude každý jeden súťažný návrh prezentovaný  farebnými fotografiami – max. šesť kusov -, ktoré sa klikom zväčšia  a hlavnými údajmi i stručným textom. Hlavné údaje:   
  - autori architektonického riešenia,
  - hlavný projektant,  
  - hlavný zhotoviteľ, 
  - stavebník či developer, 
  - investičné, resp. stavebné náklady
 
(9) CENA  v jej prvom ročníku bude  mať formu diplomu, ktorý za stavebné dielo prevezmú: autor architektonického riešenia, hlavný projektant, hlavný zhotoviteľ, stavebník či developer. V budúcich ročníkoch cenou môže byť diplom a aj artefakt.  
 
(10) Motiváciou internetového  hlasovania potenciálnych respondentov môžu byť hodnotné dary sponzorov.
 
(11) CENA bude vždy vyhlásená spolu s ostatnými cenami súťaže Stavba roka, a to  na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže Stavba roka a odovzdávaní cien – gala večer Stavba roka. 
 
(12) CENA bude prezentovaná
  - prostredníctvom putovnej výstavy Stavba roka (cca 11 mesiacov do konca augusta 2010). Súťažný návrh, ktorý túto cenu  na základe internetového hlasovania verejnosti získa,  bude mať na výstavnom paneli  grafický upravený text CENA VEREJNOSTI,
  - prostredníctvom mediálnych partnerov súťaže Stavba roka.    
 
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 12. augusta 2010.
 
Ing. Mária Brichtová, v. r.
prezidentka ABF Slovakia
 
Doc. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., v. r.
viceprezident
 
Ing. Miloš Blanárik, v. r.
viceprezident
 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Štefan Šlachta, PhD., v. r.
viceprezident