CENA VEREJNOSTI 2015

Vážení respondenti,

Stavba roka je prestížnou prezentačnou súťažou realizovaných stavieb na Slovensku, ktorej organizátorom je od roku 1995 Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej len „Združenie ABF Slovakia“). Poslaním Súťaže je podpora najmä kvality komplexnej realizácie stavebného diela, ako súčasť uceleného systému riadenia kvality v oblasti architektúry a staviteľstva. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Nad 21. ročníkom celoštátnej súťaže Stavba roka 2015 prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska.

Stavby posudzuje 8-členná odborná porota s medzinárodnou účasťou jednak podľa technickej dokumentácie ako aj obhliadkou stavieb in situ. Porota môže udeliť 6 cien vyhlasovateľov, dve ceny za celospoločenský prínos a hlavnú cenu titul Stavba roka 2015.

Združenie ABF Slovakia dáva po siedmy raz v histórii tejto súťaže aj širokej verejnosti možnosť hlasovať za najkrajšiu stavbu, ktorá získa Cenu verejnosti 2015. Na známom IP zoznam.sk sa uchádzajú o vašu priazeň stavby svojím architektonickým, urbanistickým a konštrukčným riešením, kvalitou stavebnej realizácie, resp. viac či menej veľkolepým investičným zámerom stavebníka (investora) či developera. Počas internetového hlasovania sa porotou stávate Vy občania - respondenti. Bude opäť zaujímavé sledovať, ako dopadne hodnotenie laickej verejnosti, voči výberu a hodnoteniu odbornej poroty.

Verejnosť má prirodzené právo vyjadrovať sa k využívaniu stavebných pozemkov a k investičným zámerom stavebníkov či developerov, aby ich nie vždy primerané ekonomické záujmy nemohli deformovať kreativitu architektov či samotné prostredie, v ktorom žijeme. Stavebné dielo priam bytostne vplýva na náš život prinajmenej dve generácie, formuje ho a zveľaďuje a kultivuje nielen prostredie, krajinu, ale aj nás. A aj to je jednou z ambícií súťaže a Ceny verejnosti, ktoré prezentujú zaujímavé stavebné diela, realizované na Slovensku v ostatnom období, ale čo je nie menej dôležité, zverejňujú, kto je za ich komplexnú kvalitu realizácie menovite zodpovedný: architektov, projektantov, zhotoviteľov (stavebné firmy), stavebníkov (investorov) či developerov.

Združenie ABF Slovakia vám opäť želá, vážení respondenti, pri vstúpení do galérie stavebných diel Súťaže na IP zoznam.sk, pekný zážitok pri ich prehliadke a verí, že si zaslúžia vaše najvyššie hodnotenie. Vážime si každého, kto navštívi túto hlasovaciu stránku a aj každý jeden váš hlas. Otázku, ktorá stavba bude zásluhou vašich hlasov víťazom, resp. ktoré stavby ocenila odborná porota, Vám zodpovieme 6. apríla 2016 na slávnostnom vyhlásení výsledkov a odovzdávaní cien Súťaže stavba roka 2015, v priamom prenose na RTVS :2 v hlavnom vysielacom čase o 20.05 hod.

 

Združenie ABF Slovakia