Štatút

ŠTATÚT

CENA VEREJNOSTI

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

    

(1)    Celoštátna verejná neanonymná súťaž realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka,  začala svoju tradíciu v roku 1995  predchodkyňou  Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej len „Združenie“), a to Nadáciou pre rozvoj architektúry a stavebníctva, transformovanej na Združenie v roku 1997. 

 

(2)   Združenie vyhlasuje súťaž každoročne na podporu kvality realizácie stavebného diela ako  súčasť  uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase. 

 

(3)    Súčasťou súťaže Stavba roka je Cena verejnosti (v texte ďalej len „Cena“), každoročne od roku 2009 udeľovaná širokou verejnosťou internetovým hlasovaním prostredníctvom známeho internetového portálu. O túto cenu sa uchádzajú všetky stavby, prihlásené do súťaže. Jej poslaním je, okrem účinnej profesionálnej propagácie úrovne odvetvia výstavby a stavebníctva a súťaže,  šírenie osvety, zvyšovanie vedomostného potenciálu občanov v oblasti architektúry a stavebníctva, ako aj  upevňovanie zdravého sebavedomia pri ich aktívnom ovplyvňovaní vecí verejných vo výstavbe miest a obcí, ktoré sa ich dotýkajú.    

 

Čl. 2

Vyhlasovatelia, zaradené stavby

 

(1)      Vyhlasovatelia CENY sú vždy identickí s vyhlasovateľmi súťaže Stavba roka.

 

(2)    Do internetového hlasovania o CENU sa zaradia všetky stavby posudzované odbornou porotou s medzinárodnou účasťou v celoštátnej súťaži Stavba roka v jej príslušnom ročníku.

 

(3)    CENA, udelená internetovým hlasovaním verejnosti, sa bude uskutočňovať každoročne, to je aj vyhlasovať v       masmédiách spoločne s ostatnými cenami súťaže Stavba roka.

 

(4)     Na internetovom portáli bude každá jedna stavba prezentovaná kvalitnými farebnými fotografiami s možnosťou ich zväčšenia, hlavnými údajmi a stručným textom. Hlavné údaje obsahujú – autora architektonického riešenia, projektanta architektonickej časti, projektanta rozhodujúcej odbornej časti, hlavného zhotoviteľa, hlavného stavbyvedúceho, stavebníka či developera, stavebný dozor, investičné, resp. stavebné náklady bez DPH a lehotu výstavby.

 
 

 

Čl. 3

Vyhodnotenie Ceny

 

(1)     CENA bude udelená stavbe, ktorá získa najvyšší rating – kombinácia počtu hlasov a hodnoty udelenej známky od 1 do 5 s tým, že číslo 5 ja najvyššia známka.

 

(2)     Dĺžka internetového hlasovania je štyri týždne.

 

(3)     Vyhlásenie súťaže Cena verejnosti a hlasovanie sa uskutoční na internetovom portáli známom v Slovenskej republike známy portál s vysokým počtom návštevníkov. Vo výnimočnom prípade na niekoľkých portáloch.

 

(4)     Výber internetového portálu každoročne vykoná Výkonný výbor Združenia, ktorý zároveň dohodne zmluvné podmienky súvisiace s uskutočnením internetového hlasovania a zabezpečí mlčanlivosť na strane partnera o výsledku a priebehu hlasovania až do okamihu odovzdania Ceny.

 

(5)     Výber právnickej osoby prevádzkovateľa portálu na účely realizácie Ceny nevylučuje jeho možnú účasť na výberovom konaní o status mediálneho partnera súťaže Stavba roka.

 

Čl. 4

Odovzdanie a prezentácia Ceny

 

(1)     CENA bude vždy vyhlásená spolu s ostatnými cenami súťaže Stavba roka, a to na slávnostnom vyhlásení výsledkov   súťaže Stavba roka a odovzdávaní cien – gala večer Stavba roka.


 

(2)    CENA má formu artefaktu a diplomu, ktoré za stavbu s najvyšším ratingom v internetovom hlasovaní prevezmú zástupcovia jej realizácie. Náklady na vyhotovenie artefaktu a diplomu znáša prevádzkovateľ internetového portálu.  

 
(3)     CENA bude prezentovaná:

 

-     prostredníctvom putovnej výstavy Stavba roka, stavba, ktorá túto CENU na základe internetového hlasovania verejnosti získa, bude mať na výstavnom paneli graficky upravený text Cena verejnosti príslušného roka,

-        prostredníctvom mediálnych partnerov súťaže Stavba roka,

-       prostredníctvom printových či elektronických médií vyhlasovateľov súťaže a členov Združenia ABF Slovakia (pokiaľ nimi disponujú),

-        audiovizuálnou projekciou na gala večere Stavba roka,

-        v RTVS formou záznamu gala večera Stavba roka.

 

Čl. 5

Účinnosť štatútu


 

(1)     Štatút Cena verejnosti (aktualizácia 2015) – nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia uzneseniami 20. valného zhromaždenia Združenia ABF Slovakia dňa 23. júna 2015.