HLASOVANIE RESPONDENTOV VO 4. ROČNÍKU CENA VEREJNOSTI 2012 BOLO UKONČENĚ

Hlasovalo sa od 17. 09. 2012 do 14. 10. 2012. Víťazom súťaže sa stala stavba, ktorá 14.10. 2012 do 23.59 hod. získala najvyšší rating, teda s hodnotou blížiacou sa k číslu 5. Výsledné ratingy boli vyhlásené v rámci Gala večera STAVBA ROKA 2012, 15. novembra 2012 o 18:30 v bratislavskom Mestskom DPOH. Televízny záznam odvysielala STV 2 - 24. novembra o 20.00. Ďakujeme, že ste sa zúčastnili hlasovania. 

 

Názov stavby rating celkový počet hlasov
03. Wellness Hotel Bystrá, Tále  5 10661
10. 90 boxových garáží a Café garáže, Partizánske 4.79860719 7938
01. Jezuitský kostol, Skalica 4.787314135 7082
16. Kaštieľ Appony a park v Oponiciach, Oponice 4.763786938 6970
04. REDUTA, Bratislava 4.643327687 5930
13. Športovo-spoločenské centrum  Tehelné pole I, Bratislava 4.643327687 6153
09. Sídlo GasOil engineering, a. s., Spišská Teplica 4.601919819 5554
08. Administratívna budova BSP, Bratislava 4.566158479 5171
07. Bytový dom, Bratislava 4.512516469 5189
20. Bussines Centre Košice II, Košice 4.456992283 4464

 

17. Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
rekonštrukcia
Trenčianske Teplice

Autori architektonického riešenia:
Ing. arch. Tibor Zelenický
Ing. arch. Patrícia Kvasnicová
Projektant architektonickej časti:
IN ANTIS, s. r. o.
Projektant stavebnej časti:
Ing. Mária Hraňová
Hlavný zhotoviteľ:
SATES MORAVA, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing. Marcel Martišík
Stavebník:
Mesto Trenčianske Teplice
Dozorná činnosť:
Ing. Miloš Mičega
Stavebné náklady bez DPH:
821 tis. €


Investičný zámer Mesta Trenčianske Teplice sa jeho realizáciou počnúc urbanisticko-architektonickou koncepciou riešeného územia - cca 7.500 m2 - podarilo dotiahnuť až do úspešného konca. Dnes z bývalého dezorganizovaného a narušeného priestoru je kompaktná podoba definovaného a funkčného námestia kúpeľného mesta, dispozične členeného  na plochy pre verejné podujatia,  pokojové oddychové zóny, priestorovú rezervu pre budúcu kúpeľnú kolonádu (priestor medzi LD Slovakia a LD Tri Srdcia) atď. Pri jeho rekonštrukcii sa  zohľadnil  historický vývoj tejto lokality, jeho vplyvu na výraz a tvaroslovie, ako aj jestvujúcich urbanistických daností (prepojenie na dopravný skelet, prepojenie s jestvujúcou pešou komunikáciou a pod.). Uplatnili sa charakteristické znakové a významové prvky mesta: pitná fontána „Žriedlo“ s liečivou vodou, fontána „Zelená žaba“ a ďalšie vodné prvky (tečúca fontána, pitné fontány) ako symboly kúpeľného mesta atď. V čo najväčšej miere sa v priestore námestia zachovala jestvujúca vyrastená zeleň. Po celej ploche námestia je bezbariérový pohyb (imobilní pacienti). Spodná stavba stavba si vyžiadala rekonštrukciu  jestvujúcich inžinierskych  sietí, vybudovanie nových trás inžinierskych sietí (NN rozvody, vodovod, kanalizácia, verejné osvetlenie atď.), vybudovanie nového technického podložia po celej ploche námestia. Horná stavba - vybudovanie pochôdzneho krytu – dlažby - po celej ploche námestia v rozsahu cca 6.650 m2. Použitý materiál je kombináciou skladby prírodného kameňa (žula mrákotín) a veľkoformátovej dlažby Premac Forum vo farebných odtieňoch sivej a hnedočervenej farby.
Dôležitou vizuálnou súčasťou námestia sú na mnohých slovenských námestiach chýbajúce prvky drobnej architektúry (tečúca centrálna fontána, dizajnové zdroje pitnej vody, pódium, fotostojňa, pitná fontána s liečivou vodou a umelecké dielo (striekajúca fontána – Zelená žaba  -, autor akad. sochár Igor Mosný). Vyrastená a nízka zeleň – tvorí súčasť kompozície priestoru, jej súčasťou je časť pôvodnej vyrastenej zelene doplnená novou výsadbou. Verejné osvetlenie námestia stožiarovými svietidlami a svietidlami zapustenými v dlažbe, resp. v zeleni. Večerným osvetlením námestia vzniká nová svetelná kompozícia a atmosféra celého priestoru námestia. Mesto Trenčianske Teplice získalo rekonštrukciou námestia kvalitný mestský centrálny priestor, ktorý budú využívať okrem domácich obyvateľov aj kúpeľní hostia zo Slovenska, ako aj hostia zo zahraničia. Je príkladom zveľaďovania miest  rozhľadenými  stavebníkmi, v tomto prípade Mesta Trenčianske Teplice, skúseného architekta projektanta, ako aj hlavného zhotoviteľa.