ŠTATÚT

CENA VEREJNOSTI


Vzhľadom na stanovy Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej „ABF Slovakia“), jeho poslanie, a to okrem iného, prezentovať úroveň architektúry a stavebníctva pred príslušnou odbornou i širokou laickou verejnosťou dnes už nielen na Slovensku, zakotvené aj v uznesení 12. riadneho valného zhromaždenia a uznesení per rollam o uskutočnení Ceny verejnosti, sa    výkonný výbor ABF Slovakia uzniesol na tomto štatúte:

(1)  V rámci celoštátnej verejnej  súťaže Stavba roka od jej 15. ročníka (vrátane) ABF Slovakia zriaďuje Cenu verejnosti (v texte ďalej „CENA“).    

(2)  Vyhlasovatelia CENY sú vždy identickí s vyhlasovateľmi súťaže Stavba roka, ktorými sú:

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Slovenská komora stavebných inžinierov

Slovenská komora architektov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

Spolok architektov Slovenska

Slovenský zväz stavebných inžinierov

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.                          

  Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

(3)  Do verejného internetového hlasovania o CENU sa zaradia všetky stavby  posudzované odbornou porotou s medzinárodnou účasťou v celoštátnej verejnej súťaži Stavba roka v jej príslušnom ročníku.

(4)  CENA, udelená internetovým hlasovaním verejnosti, sa bude uskutočňovať každoročne, to je aj vyhlasovať v masmédiách spoločne s ostatnými cenami súťaže Stavba roka. 

(5)  Optimálna dĺžka internetového hlasovania je štyri týždne. 

(6) 
CENA bude udelená stavbe, ktorá získa najviac hlasov vo verejnom hlasovaní prostredníctvom internetu.

(7) Optimálnym internetovým portálom by mal byť v Slovenskej republike známy portál  s vysokým ratingom so vzájomnou zmluvnou exkluzivitou. Vo výnimočnom prípade niekoľko portálov .

(8) Na internetovom portáli bude každá jedna stavba prezentovaná kvalitnými  farebnými fotografiami s možnosťou ich zväčšenia, hlavnými údajmi s ich možnou aktualizáciou v ďalšom ročníku CENY a stručným textom.  Hlavné údaje Cena verejnosti 2012: 
- autor architektonického riešenia,
- projektant architektonickej časti,
- projektant rozhodujúcej odbornej časti,
- hlavný zhotoviteľ,
- hlavný stavbyvedúci,  
- stavebník či developer,
- stavebný dozor, 
- investičné, resp. stavebné náklady.

(9)  CENA   formu diplomu, ktorý za stavbu  s najvyšším počtom hlasov či ratingom internetovým hlasovaním prevezmú zástupcovia jej realizácie na slávnostnom vyhlásení výsledkov celoštátnej súťaže Stavba roka a odovzdávaní cien. Nevylučuje sa ani artefakt ako súčasť tejto Ceny.

(10)   Motiváciou internetového  hlasovania potenciálnych respondentov môžu byť hodnotné dary sponzorov.

(11)   CENA bude vždy vyhlásená spolu s ostatnými cenami súťaže Stavba roka, a to  na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže Stavba roka a odovzdávaní cien – gala večer Stavba roka.

(12) CENA bude prezentovaná
- prostredníctvom putovnej výstavy Stavba roka (cca 11 mesiacov do konca júla ďalšieho kalendárneho roka). Stavba, ktorá túto CENU na základe internetového hlasovania verejnosti získa, bude mať na výstavnom paneli grafický upravený text Cena verejnosti príslušného roka,
- prostredníctvom mediálnych partnerov súťaže Stavba roka,
prostredníctvom printových či elektronických médií vyhlasovateľov súťaže a členov Združenia ABF Slovakia (pokiaľ nimi disponujú),
-  audiovizuálnou projekciou na gala večere Stavba roka,
-  v Slovenskej televízii – záznam gala večera Stavba roka -  odovzdávanie Ceny verejnosti stavbe zástupcom jej hlavných realizátorov významnou osobnosťou.  

 

Aktualizovaný štatút nadobúda účinnosť dňom 08. marca  2012.


 Ing. Mária Brichtová, v. r.
prezidentka ABF Slovakia

Doc. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., v. r.
viceprezident

Ing. Miloš Blanárik, v. r.
viceprezident

 Prof. Ing. arch. Akad. arch. Štefan Šlachta, PhD., v. r.
viceprezident