Štatút internetového hlasovania o Najkrajšiu Face of FEMINITY 2014

1. Vyhlasovateľom súťaže o Najkrajšiu Face of Feminity 2014
 (ďalej len "súťaž") je spoločnosť Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36 029 076, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24598/B (ďalej len "vyhlasovateľ").


2. Vyhlasovateľ súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“). Účelom súťaže je podpora a propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa.


3. Hlavný partner súťaže je spoločnosť ULTRAMAX, s. r. o., v zastúpení: Jana Drieňová Jankovičová, IČO: 36348333. Spoločnosť je vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín I., Oddiel:Sro, vl. č.: 16097/R


4. Súťaž sa uskutoční od 7.8.2014 (vrátane) do 13.9.2014 (vrátane), na území Slovenskej republiky.

5. Súťaž sa vyhlasuje formou internetu na webovej stránke www.face2014.feminity.sk. Obsahom webovej stránky sú fotografie 10 finalistiek, ktoré budú bojovať o internetový titul v súťaži Face of Feminity 2014.


6. Užívatelia stránky majú možnosť prideľovať jednotlivým Finalistkám „like“ hlasy. Užívatelia webovej stránky, musia byť súčasne zaregistrovaní na webovej stránke Facebook. Víťazkou súťaže sa stane súťažiaca, ktorá získa najväčši počet „like-ov“. Každý hlasujúci môže prideliť konkrétnej Súťažiacej iba 1 hlas, ale hlasujúci môže hlasovať za ľubovoľný počet Súťažiacich.

7. Víťazka súťaže FACE of FEMINITY získa:

Víkendový pobyt s wellness programom pre dve osoby od hotela Kaskady

 

Kvalitný bežiaci pás od spoločnosti DAFE

8. Zdaňovanie výhier z reklamných súťaží sa riadi zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhry z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.


9. Štatút súťaže má charakter verejnej listiny a vyhlasovateľ ho dáva k dispozícii na zverejnenie prostredníctvom webovej stránky www.zoznam.sk.


10. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu, ktoré sa pre účastníkov súťaže stávajú záväznými dňom zverejnenia.


11. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením štatútu.


12. V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťažnej hry, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu.


3. Na právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb.

Občianskeho zákonníka v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie. 

V Bratislave, dňa 4.8.2014

 

 

Zoznam, s.r.o.