Štatút internetového hlasovania o Najkrajšiu Face of the year 2011

 

Vyhlasovateľom súťaže o Najkrajšiu Face of the year 2011

 

 1. (ďalej len "súťaž") je spoločnosť Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36 029 076,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24598/B (ďalej len "vyhlasovateľ").
   
 2. Vyhlasovateľ súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“). Účelom súťaže je podpora a propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa.
   
 3. Hlavný partner súťaže je spoločnosť ULTRAMAX, s. r. o., v zastúpení: Jana Drieňová Jankovičová , IČO:36348333. Spoločnosť je vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín I., Oddiel:Sro, vl. č.: 16097/R
   
 4. Súťaž sa uskutoční od 17.5. (vrátane) do 17.6.2011 (vrátane), na území Slovenskej republiky.
   
 5. Súťaž sa vyhlasuje formou internetu na webovej stránke faceoftheyear.feminity.zoznam.sk. Obsahom webovej stránky sú fotografie 10  finalistiek, ktoré budú bojovať o internetový titul v súťaži Face of the Year 2011.
   
 6. Užívatelia stránky svojím hlasom môžu podporiť svoju favoritku, stačí ak kliknú na tlačidlo Hlasovať. Pri každej súťažiacej sa zobrazuje aktuálny počet hlasov.  Víťazkou súťaže sa stane súťažiaca, ktorá získa najviac hlasov.  

 7. Víťazka súťaže získa:

  Víkendový pobyt pre 2 osoby v hodnote 250 EUR s DPH v novootvorenom Wellness hoteli Bystrá – Nízke Tatry, Tále (www.hotelbystra.sk).

 8. Zdaňovanie výhier z reklamných súťaží sa riadi zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  Výhry z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
   
 9. Štatút súťaže má charakter verejnej listiny a vyhlasovateľ ho dáva k dispozícii na zverejnenie prostredníctvom webovej stránky www.zoznam.sk.
   
 10. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Vyhlasovateľ  súťaže si vyhradzuje právo kedykoľ vek jednostranne meniť a  dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu, ktoré sa pre účastníkov súťaže stávajú záväznými dňom zverejnenia.
   
 11. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením štatútu.
   
 12. V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťažnej hry, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu.
   
 13. Na právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb.

  Občianskeho zákonníka v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.

 

V Bratislave, dňa 16.5.2011

 Zoznam, s.r.o.