Štatút súťaže

I. – Usporiadateľ súťaže

1. Usporiadateľom propagačnej súťaže „Supertelo“ „ (ďalej len "súťaž") sú spoločnosti:
 MEDICAL Beauty, s. r. o., so sídlom Vančurova 6/D, 831 01 Bratislava, IČO: 36814130, IČ DPH: SK2022423810, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 47266/B
LAP, s.r.o., so sídlom Potočná 52, 909 01 Skalica, IČO: 36 675 890,IČ DPH: SK 2022253310, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 23052/T, prevádzka: Fitness Rozadol, Trenčianska 56/D, 821 09 Bratislava

2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky.

 
II. - Podmienky účasti v súťaži:

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené oprávneným zástupcom.
2. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Výherca je povinný najneskôr pri odovzdávaní výhry preukázať svoju totožnosť za účelom overenia oprávnenosti na prevzatie výhry.
4. Účastník účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže a týmto štatútom.

 

III. – Pravidlá a trvanie súťaže 

Súťaž sa uskutoční v termíne od 28.4.2010 do 31.5.2010. 

Do súťaže bude zaradený každý, kto pošle sms správu v tvare SUTAZ6 na číslo 6305. (Ak je Vaše meno Jan Novak a Váš e-mail je novak@zoznam.sk, pošlite správu v tvare SUTAZ6 Jan Novak, novak@zoznam.sk na číslo 6305).

Súťaž prebieha v termíne od 28.4. – 31.5.2010, výherca bude následne kontaktovaný telefonicky.

Cena návratnej SMS-ky je 0,1999 € s DPH/6 Sk s DPH. Konverzný kurz 1 EUR=30,1260 SKK. (Službu prevádzkuje Zoznam Mobile, s. r. o.)

 

IV. – Ceny: 

Štyria vyžrebovaní získajú možnosť zmeniť svoju postavu počas mesačného tréningového programu spolu s Romanou Škamlovou (kategória do 35 rokov) a Ivetou Malachovskou (kategória nad 35) vo Fitness centre Rozadol pod vedením ich osobných trénerov v cene 116,- eur . Všetci štyria okrem toho získajú vstupné prehliadky a program procedúr v laserovom wellness štúdiu Medical Beauty v cene 414,- eur. .

Absolútnym víťazom sa stane ten súťažiaci, ktorý dosiahne za daný mesiac najväčší úbytok hmotnosti. Absolútny víťaz získa exkluzívnu večeru s Marošom Kramárom.

Všetci súťažiaci, ktorí sa zapoja do súťaže a nebudú vyžrebovaní, získajú mesačnú permanentku do Fitness centra Rozadol a procedúry v centre Medical Beauty so 75% zľavou.

Každý týždeň bude zo všetkých sms správ vyžrebované 1 telefónne číslo, ktoré získa mesačnú permanentku do Fitness centra Rozadol a procedúry v centre Medical Beauty so 75% zľavou.

 

V. – Súhlas so spracovaním osobných údajov 

1. V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva účastník súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže usporiadateľom. Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému usporiadateľom a to každému jednotlivo.

2. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený uverejniť mená výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely usporiadateľa súťaže bez nároku na odmenu.

3. Usporiadatelia splnomocňujú spracovaním osobných údajov účastníkov tejto súťaže spoločnosť Zoznam, s.r.o. so sídlom na Viedenskej cesta 5, Bratislava, IČO: 36029076.


 
VI. – Osobitné ustanovenia

1. Ak sa preukáže, že výherca ankety je zamestnancom usporiadateľa súťaže alebo osobou im blízkou, je povinný bezodkladne na základe písomnej výzvy vrátiť, resp. nahradiť usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
2. Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov .
3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí usporiadateľ a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.
4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť. Zmeny štatútu usporiadateľ zverejní rovnakým spôsob ako pôvodný štatút.

 
VII. – Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút je uložený v sídle usporiadateľa súťaže.
2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu.
3. Štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania štatutárnym orgánom usporiadateľa.
4.Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.