CENA VEREJNOSTI
Š T A T Ú T

V zmysle stanov  Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej len „ABF Slovakia“), jeho poslanie, a to okrem iného, prezentovať úroveň architektúry a stavebníctva  pred príslušnou odbornou i širokou laickou verejnosťou dnes už nielen na Slovensku, zakotvené aj v uznesení 12. riadneho valného zhromaždenia a uznesení per rollam o uskutočnení CENY VEREJNOSTI, sa    výkonný výbor ABF Slovakia uzniesol na tomto štatúte:
 

 1. V rámci celoštátnej verejnej  súťaže Stavba roka od jej 15. ročníka (vrátane) ABF Slovakia zriaďuje CENU VEREJNOSTI (v texte ďalej „CENA“).
   
 2. Vyhlasovatelia CENY sú identickí s vyhlasovateľmi súťaže Stavba roka, a to:
       Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia
       Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
       Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
       Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
       Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
       Slovenská komora architektov
       Spolok architektov Slovenska
       Slovenská komora stavebných inžinierov
       Slovenský zväz stavebných inžinierov
       Technický a skúšobný ústav stavebný
       Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
       Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.
   
 3. CENA s  internetovým hlasovaním verejnosti sa bude uskutočňovať každoročne, teda aj vyhlasovať v masmédiách spoločne s ostatnými cenami súťaže Stavba roka.
   
 4. Optimálna dĺžka internetového hlasovania je štyri týždne.
   
 5. CENA bude udelená súťažnému návrhu (stavebnému dielu), ktorý získa najviac hlasov vo verejnom hlasovaní prostredníctvom internetu.
   
 6. Optimálnym internetovým portálom by mal byť portál s vysokým ratingom, resp. niekoľko portálov, a to nielen odborných.
   
 7. Do verejného hlasovania o CENU sa zaradia  všetky súťažné návrhy posudzované odbornou porotou s medzinárodnou účasťou v celoštátnej verejnej súťaži Stavba roka v jej príslušnom ročníku.
   
 8. Na internetovom portáli bude každý jeden súťažný návrh prezentovaný  farebnými fotografiami – max. päť kusov - ktoré sa klikom zväčšia  a stručným textom: 
  - autor architektonického riešenia,
  - hlavný projektant,
  - hlavný zhotoviteľ,
  - stavebník či developer,
  - investičné, resp. stavebné náklady.
   
 9. CENA  v jej prvom ročníku bude  mať formu diplomu, ktorý za stavebné dielo prevezmú: autor architektonického riešenia, hlavný projektant, hlavný zhotoviteľ, stavebník či developer. V budúcich ročníkoch cenou môže byť diplom a aj artefakt.
   
 10. Motiváciou internetového  hlasovania potenciálnych respondentov môžu byť hodnotné dary sponzorov.
   
 11. Výsledok internetového hlasovania verejnosti -  CENA - bude vždy vyhlásená spolu s ostatnými cenami súťaže Stavba roka, a to  na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže Stavba roka a odovzdávaní cien – gala večer Stavba roka.
   
 12. CENA bude prezentovaná
  - prostredníctvom putovnej výstavy Stavba roka (cca 11 mesiacov do konca augusta 2010). Súťažný návrh, ktorý túto cenu  na základe internetového hlasovania verejnosti získa,  bude mať na výstavnom paneli  grafický upravený text CENA VEREJNOSTI,
  - prostredníctvom mediálnych partnerov súťaže Stavba roka – internetové portály, printové médiá.  

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 12. augusta 2009.

Ing. Mária Brichtová, v. r.
prezidentka ABF Slovakia

Doc. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., v. r.
viceprezident

Ing. Miloš Blanárik, v.  r.
viceprezident

Prof. Ing. arch. Akad. arch. Štefan Šlachta, PhD., v. r.
viceprezident

m2.sk on Facebook