Wort Media Open

WORT MEDIA OPEN

Slovensko 2010

 

Návrh spolupráce

Medzinárodný tenisový turnaj novinárov a politikov krajín EÚ

Slovensko 2010

 

Štruktúra spolupráce

 • Koho oslovujeme, cieľové skupiny
 • Benefit pre spolupracovníkov
 • Pridaná hodnota

Koho oslovujeme, cieľové skupiny

Cieľové skupiny komunikácie spojenej s účasťou klienta na Medzinárodnom tenisovom turnaji novinárov krajín EÚ - WORT MEDIA OPEN 2010

 • novinárska societa
 • ekonomická a spoločenská elita
 • verejnosť

Spojenie s Medzinárodným tenisovým turnajom novinárov krajín EÚ  je efektívnou formou public relations, ktorá sa môže stať dôležitým prvkom v celkovom predvolebnom komunikačnom pláne klienta.

Benefit pre sponzorov a spolupracovníkov

Spojenie s Medzinárodným tenisovým turnajom novinárov krajín EÚ prináša každej značke exkluzivitu, dynamiku a otvorenosť. Pre meno spoločnosti to znamená pozitívnu väzbu s významnými investormi a v neposlednom rade  s predstaviteľmi popredných domácich a svetových médií.

Za mimoriadne výhodný strategický krok možno považovať spojenie s mediálnymi aktivitami a osobné kontakty so zástupcami médií na Slovensku. Toto spojenie prináša úžitok v dlhodobých plánoch, pomáha v úsilí správne cieliť informácie a napĺňať komunikačný zámer.

Formy komunikácie

 • Reklamná kampaň, PR kampaň
 • Tenisový turnaj a sprievodné podujatia
 • Tlačové materiály
 • Lobing

Benefity:

Faktor času (termín turnaja):

Podujatie sa uskutoční v máji 2010 pred parlamentnými voľbami. Tento fakt predstavuje zo strategického hľadiska veľmi výhodný čas – súčasné poznatky svedčia o tom, že množstvo voličov rozhoduje o svojej voličskej preferencii na poslednú chvíľu.  Medzinárodný turnaj krajín EU a prezentácia klienta, utvrdí rozhodnutého voliča, že je jeho rozhodnutie  správne a nerozhodnutým voličom dá nové argumenty.

Termín navrhovaného podujatia zaručuje klientovi účinné pôsobenie na verejnú mienku a zároveň vytvára dostatočný priestor na využitie získaných osobných kontaktov s mienkotvornými domácimi a zahraničnými médiami v nasledujúcej „oficiálnej“ časti predvolebnej kampane.

Faktor mediálneho priestoru:

Účasť na podujatí garantuje klientovi taký segment mediálneho priestoru, ktorý je iným spôsobom veľmi ťažko dostupný. Umožní mu to v čase vyhrotenej politickej kampane „civilnú“ prezentáciu a posilnenie osobného imidžu inak ako cez politické témy.

Vzhľadom na reálny predpoklad, že veľká časť verejnosti bude v tomto období už znechutená predvolebnou agitáciou politických strán, vytvára medializácia účasti klienta na turnaji optimálny spôsob public relations pred nadchádzajúcimi voľbami. Posilňuje tak dôležitú súčasť kreovania jeho pozície vzhľadom na verejnosť.

Faktor osobnej prestíže:

Tenis je šport úspešných ľudí a Medzinárodný tenisový turnaj novinárov krajín EÚ je prestížna akcia, na ktorej sa okrem zástupcov našich a zahraničných mienkotvorných médií, zúčastnia aj predstavitelia slovenskej ekonomickej a spoločenskej elity. Na podujatí bude mať klient dostatočný priestor na nadviazanie resp. posilnenie neformálnych osobných kontaktov s významnými podnikateľmi, predstaviteľmi slovenskej kultúry, populárnymi športovcami atď.

Efektívna medializácia klienta v spoločnosti významných a populárnych osobností, ktorú ponúka stretnutie novinárov a politikov EU, znamená výrazné posilnenie jeho osobnej prestíže.

Faktor vzťahu s médiami:

Podujatie vytvára klientovi priestor na neformálne stretnutia s mienkotvornými novinármi a predstaviteľmi najvýznamnejších domácich a zahraničných médií s dôrazom na médiá EÚ.

Vzhľadom na úlohu, ktorú médiá zohrávajú v predvolebnom zápase, môže pozitívny ohlas, ktorý medzinárodný turnaj zabezpečuje klientovi v širokých novinárskych kruhoch, znamenať dôležitý faktor pri prezentácii jeho ďalších predvolebných aktivít. Účasť zahraničných médií s presahom na Slovensko otvára klientovi nové možnosti jeho medializácie.

Špeciálny výber médií je uskutočnený podľa súčasných socio-demografických prieskumov na cieľovú skupinu 18+. Významnou devízou je zameranie na novinárov, ktorí sa štandardne nevenujú politickému dianiu, a pre čitateľa, diváka alebo poslucháča sú nestranní, dôveryhodní pozorovatelia.

Faktor prezentácie klienta v zahraničí

Medzinárodný tenisový turnaj novinárov krajín EÚ predstavuje špecifickú formu informovania o Slovensku v zahraničí. Keďže informácie, týkajúce sa diania na Slovensku, sú na periférii záujmu relevantných svetových médií, predstavuje účasť klienta na turnaji a s tým spojená medializácia jedinečnú príležitosť prezentácie v zahraničí.

Klient tak získa  ako jeden z mála slovenských politikov priestor v mienkotvorných zahraničných médiách, pričom kontext informácií o jeho osobe  bude jednoznačne pozitívny.  Bude predstavený ako človek s pozitívnym vzťahom k športu, novinárom, médiám, patriaci k elite slovenských politikov, otvorená a úprimná osobnosť schopná komunikácie so zahraničím atď. V súvislosti s tým, že v čase konania turnaja bude na Slovensku predvolebná situácia, otvára sa možnosť spojiť v zahraničných médiách prezentáciu klienta s informáciou o blížiacich sa parlamentných voľbách.

Ide o spojenie ďalších aktivít a citlivé načasovanie v celkovej komunikácii v súvislosti s cieľmi a posolstvom, ktoré chceme doručiť cieľovej skupine.

Pridaná hodnota po skončení turnaja

Nadviazanie, resp. posilnenie neformálnych vzťahov s predstaviteľmi mienkotvorných domácich a najmä zahraničných médií umožní klientovi v budúcnosti efektívnejšiu komunikáciu s jeho cieľovými skupinami

Pozitívna medializácia klienta v zahraničí spojená s jeho účasťou na turnaji vytvára optimálnu bázu na ďalšie aktivity spojené s kreovaním a posilňovaním pozitívneho imidžu jeho osoby v relevantných krajinách sveta

Súčasťou služieb, ktoré podujatie poskytne klientovi je aj monitoring a následný audit mediálnych výstupov spojených s prezentáciou jeho účasti na Medzinárodnom tenisovom turnaji novinárov krajín EÚ. Mediálny audit konkretizuje uverejnené obsahy týkajúce sa klienta tak z hľadiska kvantity (v koľkých médiách, aký priestor, atď.),  ako aj kvality  (ktoré médiá, v akých kontextoch atď.), pričom dôraz sa bude klásť najmä na prezentáciu klienta v zahraničí

Výstupy mediálneho auditu umožnia objektívne zhodnotiť dosiahnutú efektivitu medializácie klienta s ohľadom na posilnenie jeho imidžu doma aj v zahraničí. Poznatky získané touto analýzou budú zároveň prínosom pre celkový predvolebný komunikačný plán klienta

Medzinárodný tenisový turnaj novinárov krajín EÚ je pre politikov jedinečnou príležitosťou "byť videní a prezentovať svoju politiku na Slovensku, v Európe, vo svete":

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Cyprus (štát)
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Francúzsko
 • Fínsko
 • Grécko
 • Holandsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Luxembursko
 • Malta
 • Maďarsko
 • Nemecko
 • Portugalsko
 • Poľsko
 • Rakúsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Spojené kráľovstvo
 • Taliansko
 • Írsko
 • Česko
 • Španielsko
 • Švédsko
 • Krátko a faktograficky

Medzinárodná federácia profesionálnych novinárov hrajúcich tenis vznikla ako stavovská organizácia. Združuje novinárov  všetkých kontinentov.  Prvé Majstrovstvá sveta novinárov v tenise boli v roku 1978 a odvtedy sa turnaj koná na základe rozhodnutia predsedníctva A.I.T.J. v rôznych krajinách sveta.

Účastníkmi tenisového turnaja sú profesionálni novinári z celého sveta. Na základe pozvania A.I.T.J. potvrdzujú svoju účasť poprední zástupcovia tlačových a elektronických médií z celého sveta a informácie o turnaji sa dostávajú na vlastnú webovú stránku.

História Wort Media Open

1992 - organizácia tenisových turnajov masovokomunikačných prostriedkov za účasti popredných politických a ekonomických predstaviteľov  Európy

1993 - Medzinárodný tenisový turnaj novinárov Wort Media Open1993

1994 - organizovanie Majstrovstiev sveta novinárov v tenise pod záštitou Dr. Thomasa Klestila a Dr. Franza Vranitzkého - Rakúsko  Pörtschach

1995 - Majstrovstvá Slovenska novinárov v tenise / Bardejov / Medzinárodný tenisový turnaj novinárov Wort Media Open 1995 - Bratislava

1996 - organizovanie Majstrovstiev sveta novinárov v tenise v Piešťanoch. Konkurencia:  Španielsko, Francúzsko, Nemecko a Slovinsko

1997 - organizovanie Majstrovstiev Európy novinárov v tenise - Wort Media Open v Bratislave

1998 - organizovanie Majstrovstiev sveta novinárov v tenise v Bratislave.

1999 - organizovanie Majstrovstiev sveta novinárov v tenise pod záštitou p. Gerharda Schrödera, SRN - Bonn

2000 - na pozvanie predstaviteľov Kazachstanu organizujeme  Majstrovstvá sveta novinárov v tenise s cieľom prispieť k prezentácii štátu

2001 - organizovanie Medzinárodného tenisového turnaja novinárov krajín Visegrádskej štvorky v Nitre

2002 - organizovanie Majstrovstiev sveta novinárov v tenise pod záštitou: prezidenta SR p. Rudolfa Schustera

2003 - organizovanie Medzinárodného tenisového turnaja novinárov krajín Visegrádskej štvorky v Bratislave

2004 - organizovanie Medzinárodných majstrovstiev Slovenska novinárov v tenise v Bardejovských kúpeľoch

2005 - organizovanie Medzinárodného tenisového turnaja novinárov krajín Visegrádskej štvorky v Bardejovských kúpeľoch

2006 - organizovanie Medzinárodných majstrovstiev Slovenska novinárov a pozvaných hostí v tenise v Bardejovských kúpeľoch

2007 - organizovanie Medzinárodných majstrovstiev Slovenska novinárov a pozvaných hostí v tenise v Bardejovských kúpeľoch

2008 - organizovanie Medzinárodných majstrovstiev Slovenska novinárov a pozvaných hostí v tenise v Bardejovských kúpeľoch

Komunikácia pre Medzinárodný tenisový turnaj novinárov krajín EÚ

štruktúra

 • Benefit pre reklamných partnerov a spolupracovníkov
 • Koho oslovujeme, alebo cieľové skupiny
 • Formy komunikácie
 • Komunikačné ciele
 • Ďalšie dôležité mediálne devízy

Benefit pre reklamných partnerov a spolupracovníkov

Spojenie s Medzinárodným tenisovým turnajom novinárov krajín EÚ prináša každej značke exkluzivitu, dynamiku a otvorenosť. Pre meno spoločnosti to znamená pozitívnu väzbu s vládou, štátnymi orgánmi a v neposlednom rade  s predstaviteľmi popredných domácich a svetových médií.

Za mimoriadne výhodný strategický krok možno považovať spojenie Vašej značky s mediálnymi aktivitami a osobné kontakty so zástupcami médií na Slovensku. Toto spojenie prináša úžitok v dlhodobých marketingových plánoch, pomáha v úsilí správne cieliť informácie a napĺňať prehľadnú a presnú komunikáciu.

Spojenie s turnajom je elegantnou a účinnou formou marketingovej komunikácie, ktorú možno začleniť v dlhodobom horizonte do komunikačných plánov.

Koho oslovujeme alebo cieľové skupiny

 • Slovensko
 • široká verejnosť,
 • odborná verejnos
 • Spojenie významného podujatia a značky.
 • Zahraničie
 • priami účastníci
 • zahraničné agentúry

Viac na WMO