Pravidlá súťaže Gala Premena 2014 ( ďalej aj ako „Súťaž“)

 
1.         Základné informácie
 
1.1               Organizátorom súťaže je spoločnosť Zoznam, s.r.o. IČO 36 029 076, so sídlom Slovenská republika, Bratislava, Viedenská cesta 3-7 PSČ 851 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sro, vložka 24598/B (ďalej len „organizátor“ alebo len „Zoznam“).
1.2               Partnerom súťaže je spoločnosť Prime time, s.r.o., Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.3365/B (ďalej „partner“ alebo „Primetime“ )
1.3               Súťaž sa koná v období od 29.12.2014 do 18.1.2015 vrátane.
 
2.       Súťažiaci
 
2.1               Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý sa zapojí do hlasovania o najlepšiu súťažnú fotografiu na stránke feminity.zoznam.sk a vyplní registračný formulár  (ďalej aj ako „súťažiaci“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony musia byť zastúpené oprávneným zástupcom.
2.2               Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a partnera súťaže a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
2.3               Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť iba jeden krát. Výhercov vyžrebuje organizátor dňa 19.1.2015. Organizátor je oprávnený nezapočítať v Súťaži hlasy Súťažiacich, ktorý hlasovali v súťaži opakovane a týchto Súťažiacich zo Súťaže vyradiť.

3.         Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier
 
3.1               Po ukončení Súťaže 18.1.2015 vyžrebuje organizátor zo Súťažiacich troch výhercov, ktorí získajú ceny – vouchery do unikátnej školy varenia  pod názvom RADOSŤ - VARIŤ v Polus City Center v hodnote 30,-Eur + balíček kozmetiky z parfumérií MARIONNAUD v hodnote 30 ,- Eur.

3.2               Osoba na výhernej fotografii, ktorá získala najviac hlasov počas trvania Súťaže, získava poukaz na nákup v Polus City Center v hodnote 50 €.
3.3               Mená výhercov budú uverejnené na webových stránkach www.feminity.zoznam.sk.
3.4               Organizátor kontaktuje vyžrebovaných výhercov e-mailom. V prípade, že sa organizátorovi nepodarí do 3 dní od zverejnenia výsledkov súťaže výhercu kontaktovať, tento stráca nárok na výhru. Následne bude vyžrebovaný náhradník . Ak nebude možné kontaktovať ani tohto náhradníka do 24 hodín, tento stráca nárok na výhru a na jeho miesto nastupuje ďalší vyžrebovaný náhradník, pričom sa tento postup zachová primerane až do určenia výhercu.
3.5               Primetime bude kontaktovať víťazku na víťaznej fotografii s najvyšším počtom hlasov e-mailom, ak sa s ňou neskontaktuje ani do 3 dní od zverejnenia výsledkov súťaže , stráca nárok na výhru a následne bude určený náhradník podľa počtu získaných hlasov v súťaži. Ak nebude možné kontaktovať ani tohto náhradníka do 24 hodín, tento stráca nárok na výhru a na jeho miesto nastupuje ďalšia súťažiaca podľa počtu získaných hlasov, pričom sa tento postup zachová primerane až do určenia výherkyne.
3.6               Súťažiaci poskytne na požiadanie organizátora svoje meno  a adresu prípadne iné osobné údaje potrebné na doručenie výhry. V prípade, ak meno uvedené výhercom nebude rovnaké ako meno uvedené  v registračnom formulári,  výherca neposkytne organizátorovi potrebné údaje na odovzdanie výhry alebo nesplní inú podmienku v zmysle tohto bodu pravidiel, stráca nárok na výhru, prestáva byť výhercom a  organizátor bude postupovať primerane podľa ods. 3.4 týchto pravidiel. 
3.7               Výherca nie je oprávnený  postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne. Prevzatie a odovzdanie výhry sa bude realizovať osobne alebo poštovým podnikom, usporiadateľ doručuje výhry výlučne na území SR.
 
4.       Ostatné podmienky súťaže
 
4.1               Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora či partnera, než sú uvedené v týchto pravidlách.
4.2               Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi nutnú osobnú súčinnosť k odovzdaniu výhry.
4.3               O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási organizátor na webovej stránke www.feminity.zoznam.sk. Z technických dôvodov je organizátor oprávnený zmeniť spôsob určenia výhercov alebo zmeniť stanovené výhry za iné, rovnako hodnotné.
 
5.       Vyhlásenie súťažiaceho a súhlas so spracovaním osobných údajov
5.1               Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty v súvislosti s usporiadaním a vyhodnotením súťaže a s odovzdaním výhry v súťaži na marketingové účely organizátora, ktorými sú najmä ponuka tovarov a služieb organizátora formou zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení elektronickými prostriedkami, na reklamné a propagačné akcie na podporu súťaže a jej ďalších ročníkov,  a to na dobu 10 rokov s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje o súťažiacom, ktoré organizátor v budúcnosti oprávnene získa. Súťažiaci vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov"), a to najmä oprávnenia vyžadovať  od organizátora informácie o spracúvaní osobných údajov, zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vyžadovať potvrdenia o tom, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané, informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov ako aj právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, a to písomne na adrese organizátora a písomne na adrese partnera.
5.2               Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi a má za následok vylúčenie Súťažiaceho zo súťaže. Ak došlo k odvolaniu súhlasu výhercom, výherca je povinný hodnotu výhry nahradiť organizátorovi.
 
6.       Platnosť pravidiel
 
6.1      Tieto pravidlá sú platné od 29.12.2014.
 
V Bratislave, dňa   17.12. 2014              Zoznam, s.r.o.