Štatút súťaže FEMINITY Svadba


I. Usporiadateľ súťaže
1. Usporiadateľom propagačnej súťaže „FEMINITY Svadba“ (ďalej len "súťaž") je spoločnosť Zoznam, s.r.o., so sídlom Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava IČO: 36 029 076, IČ DPH: SK2020091997, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24598/B (ďalej len "usporiadateľ").
2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky.

 

II. - Podmienky účasti v súťaži:
1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené oprávneným zástupcom.
2. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Výherca je povinný najneskôr pri odovzdávaní výhry preukázať svoju totožnosť za účelom overenia oprávnenosti na prevzatie výhry.

 

III. Pravidlá a trvanie súťaže
1. Súťaž sa uskutoční v termíne od 2.5.2012 do 15.6.2012 do 15:00 hod..
2. Do súťaže bude zaradený každý, kto spĺňa podmienky účasti v súťaži v zmysle bodu II. vyššie , prihlási sa od 2.5. 2012 do 15.6.2012 na www.svadba.feminity.sk a pridá súťažnú fotografiu, na ktorej je zobrazený so svojim partnerom/partnerkou.
3. Súťažiaci sú oprávnení zasielať do súťaže len vlastné fotografie, zo súťaže budú vyradení súťažiaci, ktorí zaslali do súťaže fotografie z komerčných fotobánk alebo iných verejne prístupných zdrojov. Súťažiaci nemôže do súťaže zasielať opakovane tú istú fotografiu.
4. Víťaz súťaže bude určený SMS hlasovaním návštevníkov stránky www.feminity.zoznam.sk. Hlasovanie trvá do 15.6.2012 do 15:00 hod.. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční najneskôr 20.6.2012 a výsledky budú zverejnené na stránke www.svadba.feminity.sk . Výhercov bude usporiadateľ kontaktovať e-mailom a telefonicky.

5. Hlasovanie v súťaži bude prebiehať prostredníctvom SMS hlasov. Pri každej súťažnej fotografii sa zobrazí aktuálny stav overených SMS hlasov a neoverených SMS hlasov. Overeným SMS hlasom je SMS hlas, ktorého spoplatnenie bolo potvrdené príslušným operátorom. Usporiadateľ zverejní konečný overený počet SMS hlasov až po potvrdení spoplatnenia SMS od operátorov.
6. Pre určenie poradia v súťaži je rozhodujúci počet overených SMS hlasov v okamihu ukončenia hlasovania, t.j. 15.6.2012 o 15:00 hod..
7. Hlasovanie v súťaži prebieha prostredníctvom mobilného telefónu odosielaním SMS s príslušným textom na skrátené telefónne číslo 6304, ktoré bude komunikované na www.svadba.feminity.sk pri každej súťažnej fotografii.

8. Počet hlasov, cena SMS a kľúčové slovo:
1 hlas - 0,201 EUR s DPH - FOTO XXXX
10 hlasov - 1,205 € s DPH – FOTO10 XXXX
40 hlasov - 3,615 € s DPH – FOTO40 XXXX
*XXXX – číslo súťažnej fotografie

9. Ceny všetkých odchádzajúcich SMS na skrátené telefónne číslo 6304 sú určené podľa platného cenníka operátorov.

10. Hlasujúci môžu hlasovať za ľubovoľný počet súťažných fotografií.
11. Súťažná fotografia s najvyšším počtom SMS hlasov vyhráva. V prípade, že budú mať dve alebo viac fotografií rovnaký počet SMS hlasov, usporiadateľ z týchto fotografií vyžrebuje víťaza.
12. Ak sa vyskytne v súťaži rovnaká fotografia, SMS hlasy ku každej fotografii sa rátajú samostatne a nespočítavajú sa.

 

IV. Ceny
1. Poradie výhercov bude určené podľa počtu získaných SMS hlasov pre súťažnú fotografiu. V prípade, že sa usporiadateľovi nepodarí do 30 dní od zverejnenia výsledkov súťaže výhercu kontaktovať, výherca stráca nárok na výhru. Usporiadateľ bude kontaktovať súťažiaceho, ktorý sa umiestnil v poradí za výhercom. Ak nebude možné kontaktovať ani tohto súťažiaceho do 24 hodín, tento súťažiaci stráca možnosť získať výhru a usporiadateľ bude kontaktovať súťažiacich v ďalšom poradí, pričom sa tento postup zachová primerane. Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne na požiadanie usporiadateľa svoje osobné údaje potrebné na overenie svojej totožnosti. Po spoľahlivom zistení totožnosti tejto osoby usporiadateľom sa tento súťažiaci stáva výhercom. V prípade, že výherca neposkytne usporiadateľovi potrebné údaje, alebo nesplní inú podmienku v zmysle tohto bodu, nemôže získať cenu, prestáva byť výhercom a usporiadateľ bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu.
2. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím ceny, vzdá sa ceny, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva osoba, kontaktovaná v poradí, v akom sa umiestnila v súťaži , ak splní všetky podmienky podľa týchto pravidiel.
3. Výherca získava:
• Exkluzívne svadobné šaty od jednej z najlepších slovenských módnych návrhárok
Jany Pištejovej, ktoré budú priamo ušité a navrhnuté podľa zadania výhercu/ výherkynesúťaže
• Víkendový pobyt v Kempinski Hotel podľa vlastného výberu (Bratislava alebo Vysoké Tatry),
• Voucher od BMW na odvoz limuzínou so šoférom v deň svadby,
• Voucher  Voucher na 10 ošetrení tela technikou LPG v salóne Prestige Skin,
• Kozmetický balíček od BIODERMA,
• Voucher od www.partysaty.sk na požičanie 3kusov šiat pre družičky, 
• Voucher od Power Studio na profesionálny DVD záznam zo svadby.
4. Všetky ceny v zmysle bodu 3 vyššie sú platné a musia byť vyčerpané do 15.6.2013.

 

V. Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. Súťažiaci súhlasí, aby usporiadateľ spracoval manuálne alebo prostredníctvom výpočtovej techniky osobné údaje, ktoré súťažiaci uviedol v online registračnom formulári na www.svadba.feminity.sk a to najmä v rozsahu meno, priezvisko a email na účely zaradenia do súťaže a plnenia povinností a výkonu práv usporiadateľa. Usporiadateľ je oprávnený zverejniť poskytnuté osobné údaje na internete na web stránke súťaže aj na iných stránkach na internete ako aj v propagačných materiáloch v masovokomunikačných prostriedkoch ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely usporiadateľa súťaže bez nároku na odmenu.
2. Súťažiaci vyhlasuje, že osobné údaje, ktoré uviedol pri registrácii, sú pravdivé a že získal všetky potrebné súhlasy na použitie súťažných fotografií vrátane súhlasu osôb zobrazených na fotografii.
3. Usporiadateľ zverejňuje fotografie prihlásené do súťaže na svojich stránkach aj po ukončení súťaže, spolu so stručným popisom a uvedením mena a veku osoby, ktorá fotografiu poslala. Pokiaľ nie je uvedené inak, tento súhlas je udelený na dobu trvania súťaže ako aj na 1 rok po jej ukončení.
4. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať formou oznámenia adresovanému usporiadateľovi. Súťažiaci, ktorá odvolá svoj súhlas počas trvania súťaže bude zo súťaže vylúčený a stráca nárok na výhru. Ak výherca odvolá svoj súhlas po vyhlásení výsledkov , stráca nárok na výhru. Súťažiaci je oprávnený kedykoľvek svoju účasť v súťaži ukončiť na základe oznámenia prostredníctvom elektronickej pošty doručenej usporiadateľovi na adresu info@feminity.sk. Usporiadateľ bezodkladne zlikviduje osobné údaje súťažiaceho, ktorý odvolal svoj súhlas alebo ukončil účasť v súťaži. Súťažiaca má právo prístupu k svojim osobným údajom a má právo žiadať ich opravu, vysvetlenie alebo odstránenie závadného stavu.
5. Ak súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas poskytuje jej/jeho zákonný zástupca.

 

VI. Osobitné ustanovenia

1. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom usporiadateľa súťaže alebo osobou im blízkou v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, je povinný bezodkladne na základe písomnej výzvy vrátiť, resp. nahradiť usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať. Súťažiaci nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí usporiadateľ a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej používaním.
3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť. Zmeny štatútu usporiadateľ zverejní rovnakým spôsob ako pôvodný štatút.

 

VII. – Záverečné ustanovenia
1. Tento štatút je uložený v sídle usporiadateľa súťaže.
2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu.
3. Štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania štatutárnym orgánom usporiadateľa.
4.Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Účastník účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže uvedenými v tomto štatúte.

 

Zoznam, s.r.o.