Pravidlá súťaže Vyber predkapelu Duran Duran

I. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36 029 076,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24598/B (ďalej len "Usporiadateľ").

Usporiadateľ súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Účelom súťaže je podpora a propagácia produktov a služieb Usporiadateľa.

II. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky a trvá od 9.1.2012 (vrátane) do 23.1. 2012 do 16:00 hod.

III. Účastníci súťaže

Za účastníka súťaže sa považuje každá fyzická osoba s adresou na doručovanie v rámci SR okrem zamestnancov Usporiadateľa alebo blízkych osôb zamestnancov Usporiadateľa v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka, ktorá v čase trvanie súťaže vyplní registračný formulár a udelí tým svoj hlas nominovanej kapele na www.vyberpredkapelu.hudba.zoznam.sk (ďalej aj ako „Súťažiaci“).

IV. Pravidlá Súťaže

Do súťaže sa zapojí automaticky každý hlasujúci, ktorý počas trvania celej Súťaže udelí svoj hlas ľubovoľnej nominovanej kapele vyplnením registračného formulára s uvedením svojho mena, priezviska, emailovej adresy a telefónneho čísla. Súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť maximálne jeden krát udelením svojho hlasu práve jednej kapele, pričom rozhodujúca je identifikácia  Súťažiaceho na základe telefónneho čísla. V prípade viacnásobného hlasovania sa berie do úvahy hlas udelený ako prvý v poradí. Prípadnú zmenu názoru môže súťažiaci vyjadriť zaslaním opravného hlasu na emailovú adresu vyberpredkapelu@zoznam.sk.

V. Výhra
Zo všetkých Súťažiacich spĺňajúcich podmienky odseku III. a IV. týchto pravidiel budú vyžrebovaní:

-     3 výhercovia, ktorí získajú každý po 2 lístky na koncert Duran Duran, ktorý sa uskutoční dňa 1.2.2012 v Bratislave

-     3 výhercovia, ktorí získajú CD Duran Duran

Výsledky Súťaže budú zverejnené najneskôr dňa 25.1.2012 na stránke www.vyberpredkapelu.hudba.zoznam.sk

VI.  Spôsob odovzdania výhry

Usporiadateľ bude vyžrebovaných Súťažiacich kontaktovať telefonicky alebo emailom. V prípade, že sa Usporiadateľovi nepodarí do 2 dní od ukončenia súťaže Súťažiaceho kontaktovať, tento stráca nárok na výhru. Usporiadateľ bude kontaktovať Súťažiaceho, ktorý je vyžrebovaný ako ďalší v poradí. Ak nebude možné kontaktovať ani tohto Súťažiaceho do 24 hodín, tento stráca nárok na výhru a Usporiadateľ bude kontaktovať súťažiaceho vyžrebovaného v ďalšom poradí, pričom sa tento postup zachová primerane.

 Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne na požiadanie Usporiadateľa svoje osobné údaje potrebné na overenie jeho totožnosti. Po spoľahlivom zistení totožnosti tejto osoby Usporiadateľom sa tento Súťažiaci stáva výhercom. V prípade, že výhercovia neposkytnú usporiadateľovi potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle tohto bodu Pravidiel, strácajú nárok na výhru, prestávajú byť výhercami a Usporiadateľ bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu. Ak výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto Pravidiel, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito Pravidlami stáva osoba určená podľa poradia vyžrebovaných Súťažiacich.

 Výherca má právo postúpiť cenu inej osobe. Spôsob postúpenia ceny bude dohodnutý medzi výhercom a usporiadateľom. Forma postúpenia ceny je písomná.

VII. Vyhlásenia a súhlas so spracovaním osobných údajov

Účasťou v súťaži vyjadruje Súťažiaci súhlas s Pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže spoločnosti Zoznam, s.r.o., ako usporiadateľovi. Súťažiaci udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely spoločnosti Zoznam, s.r.o. Účasťou v súťaži prejavuje každý Súťažiaci súhlas s Pravidlami tejto Súťaže a s tým, že Usporiadateľ súťaže je oprávnený uverejniť mená Súťažiacich na účely propagácie Súťaže v oznamovacích a masovokomunikačných prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely Usporiadateľa a jeho  ostatných súčasných a budúcich produktov bez nároku na odmenu a na neurčitú dobu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať formou oznámenia adresovanému spoločnosti Zoznam, s.r.o.. Súťažiaci, ktorý odvolá svoj súhlas počas trvania Súťaže do 23.1.2012, bude zo súťaže vyradený. Ak výherca odvolá svoj súhlas po vyhlásení výsledkov Súťaže, stráca nárok na výhru.

Súťažiaci je oprávnený kedykoľvek svoju účasť v Súťaži ukončiť na základe oznámenia prostredníctvom elektronickej pošty doručenej Usporiadateľovi na adresu vyberpredkapelu@zoznam.sk a Usporiadateľ sa zaväzuje jej vyhovieť, pričom môže Súťažiaceho kontaktovať telefonicky za účelom overenia prejavu jeho vôle. Usporiadateľ bezodkladne zlikviduje osobné údaje Súťažiaceho, ktorý odvolal svoj súhlas alebo ukončil účasť v Súťaži. Súťažiaci má právo prístupu k svojim osobným údajom a má právo žiadať ich opravu, vysvetlenie alebo odstránenie závadného stavu.

 Ak Súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas poskytuje jeho zákonný zástupca.

VIII. Osobitné ustanovenia

Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výherkyňou/výhercom, budú hradené samotným výhercom v celej zákonom stanovenej výške.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na stránke www.vyberpredkapelu.hudba.zoznam.sk. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Usporiadateľ  a  namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie. Usporiadateľ Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. V prípade, že výherkyňou/výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,  výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.

XI. – Záverečné ustanovenia

Tieto  Pravidlá sú uložené u Usporiadateľa súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto Pravidiel u usporiadateľa. 

Pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpísania štatutárnym orgánom Usporiadateľa súťaže. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo tietoPpravidlá kedykoľvek upraviť.

 Bratislave 2.1.2012.

Zoznam, s.r.o.