Štatút súťaže „ECCO”

I. Základné ustanovenia

1. Organizátorom súťaže „ECCO“ je spoločnosť Zoznam, s.r.o., so sídlom Viedenská 5, 85101 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I. oddiel Sro, vložka č. 24598/B v spolupráci s ECCO SHOES SLOVAKIA S.R.O. so sídlom Ul. Dúbravca 6103/6036 01 Martin IČO: 36 426 733, IČ DPH SK2021933771 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č. 15819/L.

2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky.

3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky, s výnimkou zamestnancov spoločnosti Zoznam, s.r.o. a ECCO SHOES SLOVAKIA S.R.O. a ich blízkych osôb (ďalej len ,,účastník súťaže“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom.

4. Súťaž s názvom „ECCO“ (ďalej len „Súťaž“) sa uskutoční v termíne 30.3. – 28.4.2011 Zverejnenie a propagácia súťaže trvá od 30.3.2013 – 28.4. 2011 (vrátane) na portáli www.zoznam.sk, partnerských stránkach spoločnosti Zoznam, s.r.o a ostatných partnerských médiách.

II. – Pravidlá súťaže

1. Hlasovania do súťaže sa môžu zúčastniť všetci užívatelia internetu, ktorí sa na internetovej stránke http://ecco.ozene.zoznam.sk/ zaregistrujú a zároveň vyplnia kontaktný formulár (ďalej aj ako „účastník súťaže“). Uvedené údaje musia súhlasiť s dokladom totožnosti, ktorým sa vyžrebovaný účastník preukáže pri preberaní výhry.

2. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená výhercov v oznamovacích prostriedkoch ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely organizátora súťaže bez nároku na odmenu.

3. Každý týždeň počas trvania súťaže vyžrebuje marketingový partner súťaže automatickým spôsobom jedného výhercu, ktorý získa výhru uvedenú nižšie. Spolu budú vyžrebovaní 5 výhercovia. Žrebovanie bude prebiehať v dňoch: 7. 4. 2011; 14. 4. 2011; 21. 4.2011; 25.4. a 28. 4.2011.

III. – Výhra

1. Výhrou v súťaži je voucher v celkovej hodnote 100 Eúr. Celková hodnota cien do súťaže je v hodnote 500 Eúr. Mená výhercov budú zverejnené na stránk v deň ako budú vyžrebovaní. Výherca bude kontaktovaný telefonicky alebo elektronickou poštou. Výhru si prevezmú osobne na adrese sídla spoločnosti. v pracovných dňom alebo im bude odoslaná na poštovú adresu vyplnenú v kontaktnom formulári. Neprebraté výhry prepadajú v prospech organizátora a organizátora tejto súťaže.

IV. – Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva účastník súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže spoločnosti ECCO SHOES SLOVAKIA S.R.O. ako organizátorovi ako aj spoločnosti Zoznam, s.r.o. ako marketingovému partnerovi. Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému spoločnosti ECCO SHOES SLOVAKIA S.R.O. a spoločnosti Zoznam, s.r.o.

2. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely organizátora súťaže bez nároku na odmenu.

V. – Osobitné ustanovenia

1. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom organizátora súťaže alebo osobou im blízkou v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, je povinný bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora súťaže vrátiť, resp. nahradiť organizátorovi súťaže plnú hodnotu Výhry.

2. Výhra v súťaži podlieha aj zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

3. Výhru v súťaži nie je možné vymáhať. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí organizátor súťaže a že nie sú oprávnení požadovať namiesto Výhry peňažné plnenie.

4. Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť. Zmeny pravidiel súťaže organoizátor zverejní rovnakým spôsob ako pôvodné pravidlá.

VI. – Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút je uložený v sídle organizátora súťaže.

2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u organizátora súťaže.

3. Štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym orgánom organizátora.

4. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.