Pravidlá hlasovania

 

Do  hlasovania o najkrajšiu stavbu v Cene verejnosti 2010 sa môže zapojiť každý užívateľ na portáli Zoznam.sk kliknutím na button  „Hlasuj“ - tlačidlo nachádzajúce sa  pri každej jednej stavbe.  Po kliknutí naň sa objaví registračný formulár, ktorý je potrebné kompletne vyplniť a odoslať.

Po odoslaní dostane hlasujúci informáciu o jeho zapojení do súťaže. 

Organizátor  si vyhradzuje právo nezarátať v prospech súťažiacich stavieb hlasy zaslané v rozpore s týmito pravidlami a hlasy, ktoré usporiadateľ vyhodnotí ako  podvodne technicky vygenerované.  Hlasujúci respondenti, ktorí poslali svoje hlasy týmto spôsobom, nebudú zaradení do žrebovania o automobil Peugeot 206+.

Cenu verejnosti 2010 získava stavba s najväčším počtom hlasov. 

Jeden z hlasujúcich respondentov, vyžrebovaný za účasti notára, získa automobil Peugeot 206+, ktorý venuje spoločnosť Peugeot Slovakia, s.r.o..

Účasťou v internetovom hlasovaní za najkrajšiu stavbu v Cene verejnosti hlasujúci respondent  dobrovoľne udeľuje súhlas, aby  Zoznam, s. r. o. , Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava,  usporiadateľ web ankety  Cena verejnosti 2010 (v texte ďalej len „usporiadateľ„) alebo iná osoba poverená usporiadateľom v budúcnosti („sprostredkovateľ“)  spracoval manuálne alebo prostredníctvom výpočtovej techniky osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, email a telefónne číslo, ktoré hlasujúci  uviedol v registračnom formulári, a to na účely vyhodnotenia tejto ankety a vyžrebovania osobného automobilu Peugeot 206+, ktorý na podporu propagácie úrovne stavebníctva a architektúry na Slovensku u nás i v zahraničí venovala firma Peugeot Slovakia.  Jej usporiadateľ je oprávnený zverejniť poskytnuté osobné údaje, a to  len výhercu osobného automobilu Peugeot 206+  - celé meno, priezvisko,  mesto či obec, ale bez názvu ulice či čísla domu -  na internete na web stránke ankety Cena verejnosti, ako aj v propagačných materiáloch a v masovokomunikačných prostriedkoch. Tento súhlas je udelený na dobu  trvania ankety a zverejnenia jej výsledkov. 

Hlasujúci respondent vyhlasuje, že ním uvedené údaje sú pravdivé, presné a úplne. Hlasujúci môže na základe písomnej žiadosti doručenej Zoznam, s. r. o. na adresu Viedenská cesta 3- 7, 851 01 Bratislava vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme; presné informácie o zdroji, z ktorého Zoznam, s. r. o. získal osobné údaje, odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, ako aj uplatňovať ostatné práva v zmysle ustanovenia § 20 a nasl. zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.         

Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať hlasujúcim respondentom počas trvania hlasovania  formou oznámenia, adresovaného spoločnosti Zoznam, s. r. o. na e-mailovej adrese marketing@firma.zoznam.sk, a tým bude  vyradený zo súťaže o osobný automobil Peugeot 206 +, ale hlas stavbe, za ktorú hlasoval v Cene verejnosti, zostáva platným hlasom.   Na základe tohto písomného e-mailom  odvolaného súhlasu hlasujúceho respondenta,  usporiadateľ bezodkladne zlikviduje jeho osobné údaje.  Hlasujúci respondent  má právo prístupu k svojim osobným údajom a má právo žiadať ich opravu, vysvetlenie alebo odstránenie chybného stavu.  

Ak hlasujúci respondent nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas poskytuje jeho zákonný zástupca.