Štatút súťaže Mám túlavé topánky

I. -  Usporiadateľ súťaže

1. Usporiadateľom propagačnej súťaže „Mám túlavé topánky“ (ďalej len "súťaž") je spoločnosť Zoznam, s.r.o., so sídlom Viedenská 5, 85101 Bratislava IČO: 36 029 076, IČ DPH: SK2020091997, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24598/B (ďalej len "usporiadateľ"). 

2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky.


II. - Podmienky účasti v súťaži

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené oprávneným zástupcom.

2. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

3. Výherca je povinný najneskôr pri odovzdávaní výhry preukázať svoju totožnosť za účelom overenia oprávnenosti na prevzatie výhry. 

4. Účastník účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže uvedenými v  tomto štatúte.


III. – Pravidlá a trvanie súťaže 

Súťaž sa uskutoční v termíne od 6.7.2010 do 27.8.2010 do 16.00 - kvôli plánovanej odstávke magazínu Dromedar.sk, ktorá súvisí so sťahovaním serverov. Súťažné fotografie je možné registrovať od 6.7.2010 do 18.8.2010 na adrese www.dromedar.sk/sutaz. Fotografie zaslané po tomto termíne už do súťaže zaradené nebudú. Hlasovanie pokračuje až do 27.8.2010. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční najneskôr do 2.9.2010  a výsledky budú zverejnené na stránke www.dromedar.sk/sutaz.

Do súťaže bude zaradený každý, kto zaregistruje do 18.8.2010 svoje dovolenkové fotografie  na témy Zábava, Príroda, S deťmi, Architektúra. Súťažiaci sú oprávnení zasielať do súťaže len originálne fotografie, ktoré sami odfotografovali, zo súťaže budú vyradení súťažiaci, ktorí zaslali do súťaže fotografie z komerčných fotobánk alebo iných verejne prístupných zdrojov. Súťažiť možno vo všetkých štyroch súťažných kategóriách, avšak tá istá fotografia nemôže byť viackrát zaradená v rámci jednej kategórie. Súťažiaci nemôže do súťaže zasielať opakovane tú istú fotografiu.  Organizátor súťaže zverejňuje fotografie na svojich web stránkach s časovým posunom, až po internom spracovaní. Súťažiaci môžu zaregistrovať svoje dovolenkové fotografie do súťaže na adrese www.dromedar.sk/sutaz.

Údaje, ktoré budú uvedené v registrácii slúžia na následné overenia totožnosti výhercu v prípade výhry. Uvedené údaje musia súhlasiť s dokladom totožnosti, ktorým sa výherca preukáže v prípade výhry.

Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí so zverejnením fotografie zaslanej do súťaže na webových stránkach  usporiadateľa súťaže. Usporiadateľ zverejňuje fotografie prihlásené do súťaže na svojich stránkach aj po ukončení súťaže, spolu so stručným popisom  a uvedením mena a veku osoby, ktorá fotografiu poslala.

Prvé kolo:
V prvom kole súťaže, do 27.8.2010,  za jednotlivé uverejnené fotografie  hlasujú návštevníci stránky dromedar.sk formou sms hlasov jedným z nasledovných spôsobov:
a) Zaslaním SMS na príslušné skrátené číslo (6304 alebo 6305) s príslušným kľúčovým slovom (DROMx). Každá súťažná kategória má svoje pridelené lúčové slovo nasledovne:
     Kategória Zábava – kľúčové slovo: DROMZ
     Kategória Príroda – kľúčové slovo: DROMP
     Kategória S deťmi – kľúčové slovo: DROMD
     Kategória Architektúra – kľúčové slovo: DROMA

  Počet hlasov Text SMS* Tel. číslo Cena spätnej SMS (s DPH)
  1 DROMx YYYY 6305 0,20 €
  2 DROMx2 YYYY 6305 0,40 €
  3 DROMx3 YYYY 6305 0,60 €
  10 DROMx10 YYYY 6304 1,60 €
  20 DROMx20 YYYY 6304 3,20 €

* x- pismeno sa meni v závislosti od kategorie
  YYYY – je ID súťažnej fotky
 
Druhé kolo:
Tri súťažné fotografie s najvyšším počtom hlasov v každej kategórii postupujú do druhého kola, v ktorom  o víťazoch celej súťaže  rozhodne odborná porota cestovateľského magazínu Dromedar.sk
 
Ak sa vyskytne v súťaži rovnaká fotografia, hlasy ku každej fotografii sa rátajú samostatne a nesčítavajú sa.


IV. – Ceny: 

1. cena

Víťaz súťaže získa  dovolenku v Turecku pre dvoch v hodnote 1 325 € 

2. cena

- unikátnu obrazová encyklopédia VEĽKÝ ATLAS SVETA od vydavateľstva IKAR v hodnote 55 € 

- CEWE Fotokniha od CeWe Color v hodnote 50 €

- 3 DVD od Bonton film v hodnote v hodnote 30 € 

3. cena 

- unikátnu obrazová encyklopédia ČLOVEK od vydavateľstva IKAR v hodnote 46 € 

- 3 DVD od Bonton film v hodnote v hodnote 30 €

4. cena

- kroniku 1000 zaujímavostí SLOVENSKA od vydavateľstva IKAR v hodnote 33,16 €

- 3 DVD od Bonton film v hodnote v hodnote 30 €

Po ukončení súťaže bude zo všetkých SMS hlasov vyžrebované jedno telefónne číslo, ktoré získa týždňový pobyt v Best Western  Tulipán v Tatrách.

Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr 2.9.2010 na stránke www.dromedar.sk/sutaz, výhercov bude usporiadateľ kontaktovať e-mailom a telefonicky. 

V prípade, že sa usporiadateľovi nepodarí do 30 dní od zverejnenia výsledkov súťaže výhercu kontaktovať, výherca stráca nárok na výhru. Usporiadateľ bude kontaktovať súťažiaceho, ktorý sa umiestnil v poradí za výhercom. Ak nebude možné kontaktovať ani tohto súťažiaceho do 24 hodín, tento súťažiaci stráca možnosť získať cenu a usporiadateľ bude kontaktovať súťažiacich v ďalšom poradí, pričom sa tento postup zachová primerane. Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne na požiadanie usporiadateľa svoje osobné údaje potrebné na overenie svojej totožnosti. Po spoľahlivom zistení totožnosti tejto osoby usporiadateľom sa tento súťažiaci stáva výhercom. V prípade, že výherca neposkytne usporiadateľovi potrebné údaje, alebo nesplní inú podmienku v zmysle tohto bodu, nemôže získať cenu, prestáva byť výhercom a usporiadateľ bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu.

Ak výherca  neprejaví súhlas s nadobudnutím ceny, vzdá sa ceny, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva osoba, kontaktovaná v poradí, v akom sa umiestnila v súťaži, ak splní všetky podmienky podľa týchto pravidiel.


V. – Súhlas so spracovaním osobných údajov 

1. V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva účastník súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže spoločnosti Zoznam, s.r.o. ako usporiadateľovi. Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému spoločnosti Zoznam, s.r.o.

2. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený uverejniť mená výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely usporiadateľa súťaže bez nároku na odmenu.


VI. – Osobitné ustanovenia

1. Ak sa preukáže, že výherca ankety je zamestnancom usporiadateľa súťaže alebo osobou im blízkou, je povinný bezodkladne na základe písomnej výzvy vrátiť, resp. nahradiť usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

2. Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov .

3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí usporiadateľ a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť. Zmeny štatútu usporiadateľ zverejní rovnakým spôsob ako pôvodný štatút.


VII. – Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút je uložený v sídle usporiadateľa súťaže.

2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu.

3. Štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania štatutárnym orgánom usporiadateľa. 

4.Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.


Zoznam, s.r.o.