Štatút súťaže Súboj fanyniek
I. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36 029 076, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24598/B (ďalej len "Usporiadateľ").
SMS hlasovanie technicky zabezpečuje Zoznam Mobile, s.r.o , Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 35 844 621, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 27440/B ( ďalej len „ Zoznam Mobile“).
Usporiadateľ súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Účelom súťaže je podpora a propagácia produktov a služieb usporiadateľa.


II. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky a trvá od 11.6.2010 (vrátane) do 12.7. 2010 do 12:00 hod.


III. Účastníci súťaží

Za účastníka Súťaže sa považuje fyzická osoba, ktorá v čase konania súťaže:
a) je koncovým užívateľom verejných elektronických komunikačných služieb poskytovaných spoločnosťou Orange, spoločnosťou T-Mobile alebo spoločnosťou O2, ktorý využíva platené verejné elektronické komunikačné služby na základe písomnej zmluvy o pripojení alebo je koncovým užívateľom predplatenej verejnej elektronickej komunikačnej služby, a
b.) v Súťaži odošle aspoň 1 SMS hlas

Z účasti v Súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k usporiadateľovi súťaže ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka.


IV. – Pravidlá „Súťaže“

Do Súťaže sa zapojí automaticky každý hlasujúci, ktorý pošle počas trvania celej Súťaže ľubovoľnej fanynke aspoň jeden SMS hlas. Každý takto odoslaný SMS hlas predstavuje jeden žreb v Súťaži.
Za konečný stav počtu žrebov účastníka Súťaže sa považuje súčet počtu žrebov získaných počas Súťaže. Do záverečného žrebovania tak bude zaradené mobilné telefónne číslo účastníka súťaže v takom počte, koľko žrebov počas celého priebehu Súťaže získal.


V. Ceny SMS

Ceny všetkých odchádzajúcich SMS zaslaných na telefónne čísla, ktoré sú komunikované v Súťaži, sa spravujú platným cenníkom / tarifou spoločnosti Orange, spoločnosti T-Mobile alebo spoločnosti O2 ako bežná SMS podľa toho, aký program má účastník súťaže aktivovaný.
Cena spätných SMS, ktoré potvrdia hlasovanie v „Súťaži“ je 0,199€.


VI. – Výhra

Jedno výherné telefónne číslo a 2 náhradné telefónne čísla účastníkov Súťaže budú vyžrebované automatickým spôsobom Výhrou v SMS Súťaži je zapožičanie automobilu BMW rady 3 na 1 mesiac, sedan od spoločnosti AVIS autopožičovňa. Výsledky Súťaže budú zverejnené najneskôr dňa 14.7.2010 na stránke www.fanynky.sk


VII. Spôsob odovzdania výhry

Usporiadateľ bude kontaktovať výhercu telefonicky. Na výzvu usporiadateľa sa výherca dostaví na miesto určené usporiadateľom na preukázanie totožnosti a odovzdanie výhry.
V prípade, že sa usporiadateľovi nepodarí do 15 dní od zverejnenia výsledkov Súťaže výhercu kontaktovať, výherca stráca nárok na výhru. Usporiadateľ bude kontaktovať súťažiaceho, ktorý je vyžrebovaný ako ďalší v poradí. Ak nebude možné kontaktovať ani tohto súťažiaceho do 24 hodín, tento súťažiaci stráca nárok na výhru a Usporiadateľ bude kontaktovať súťažiaceho vyžrebovaného v ďalšom poradí, následne výhra prepadne v prospech v prospech usporiadateľa.
Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne na požiadanie usporiadateľa svoje osobné údaje potrebné na overenie jeho totožnosti. Po dostavení sa na miesto určené usporiadateľom sa táto osoba preukáže potrebnými dokladmi. Po spoľahlivom zistení totožnosti tejto osoby usporiadateľom sa tento súťažiaci stáva výhercom. V prípade, že výherca neposkytne usporiadateľovi potrebné údaje, nedostaví sa v stanovenom čase na miesto určené usporiadateľom, alebo nesplní inú podmienku v zmysle tohto bodu Pravidiel, stráca nárok na výhru, prestáva byť výhercom a usporiadateľ bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu.
Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím ceny, vzdá sa ceny, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva osoba, kontaktovaná v poradí, v akom bola vyžrebovaná v Súťaži, ak splní všetky podmienky podľa týchto Pravidiel.
Výherca má právo postúpiť cenu inej osobe. Spôsob postúpenia ceny bude dohodnutý medzi výhercom a usporiadateľom. Forma postúpenia ceny je písomná.


VIII. Osobitné ustanovenia

Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov . Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výherkyňou/výhercom, budú hradené samotným výhercom v celej zákonom stanovenej výške.
Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo Pravidla kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na stránke www.fanynky.sk Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Usporiadateľ a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie. Usporiadateľ Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať.
V prípade, že výherkyňou/výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.


IX. – Záverečné ustanovenia

Tieto pravidlá sú uložené u usporiadateľa súťaží. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto Pravidiel u usporiadateľa.
Pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpísania štatutárnym orgánom usporiadateľa súťaže. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek upraviť.


V Bratislave 10.6.2010.

Zoznam, s.r.o.