I.  Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže „Letná fotosúťaž s Dromedárom (ďalej len "súťaž") je spoločnosť Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36 029 076,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24598/B (ďalej len "usporiadateľ"). Marketingovým partnerom je spoločnosti ONEWORLD Travel s.r.o., Súmračná 26, Bratislava 821 02 , IČO: 35 771 569, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č.:19539/B. Usporiadateľ súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“). Účelom súťaže je podpora a propagácia produktov a služieb usporiadateľa.

II. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční od 9.7.2009 (vrátane) do 30.9.2009 (vrátane), na území Slovenskej republiky.

III. Účastníci súťaže

Zapojiť sa môže úplne každý. Stačí sa prihlásiť do súťaže prostredníctvom vyplnenia registračného formulára na www.dromedar.sk/sutaz.

Súťaže sa môžu zúčastniť občania Slovenskej republiky, ktorí nie sú  zamestnancami usporiadateľa a ani ich blízkymi osobami (príbuzní v priamom rade, súrodenci, manžel alebo manželka). Súťaže sa môžu zúčastniť aj právnické osoby.

IV. – Pravidlá súťaže


Súťaže „Letná fotosúťaž s Dromedárom“ sa  môže zúčastniť každý súťažiaci, ktorý na stránke www.dromedar.sk/sutaz kompletne vyplní registračný formulár a pridá svoje dovolenkové fotografie na témy Pamiatky; Aktívna dovolenka; Ľudia alebo Prírodné krásy.

Na základe registračného formulára usporiadateľ vytvorí profil každého súťažiaceho, ktorý zverejní na stránke www.dromedar.sk/sutaz . Hlasuje sa prostredníctvom bodového rozhrania 1 – 5 počas celého trvania súťaže, resp. od času pridania fotografie súťažiaceho do konca súťaže. Systém hodnotenia fotografií je zabezpečený proti zneužitiu. V každom profile súťažiaceho sa zobrazuje aktuálny počet bodov

V. – Výhry
Na základe hlasovania návštevníkov súťažnej microstránky www.dromedar.sk/sutaz sa do ruhého kola dostanú z každej kategórie tri prihlásené fotografie s najvyšším počtom hlasov. O víťazoch rozhodne v druhom kole odborná porota cestovateľského magazínu Dromedar. Výhercovia získajú nasledujúce ceny: 
 
1. cena
Víťaz súťaže získa dovolenku - luxusnú plavbu na Kanárke ostrovy dvoch v hodnote 2 000 € / 60 252 Sk.

2. cena
- unikátnu obrazová encyklopédia OCEÁN od vydavateľstva IKAR v hodnote 43,15 € / 1 300 Sk
- kroniku 1000 zaujímavostí SLOVENSKA od vydavateľstva IKAR v hodnote 33,16 € / 999 Sk
- 3 DVD kolekciu GRAND PRIX od Pavla Barabáša v hodnote v hodnote 28,90 € / 870 Sk
- polročné predplatné mesačníka ĽUDIA A ZEM od vydavateľstva MF Media v hodnote 13 € / 391 Sk

3. cena 
- Unikátnu obrazovú encyklopédiu VESMÍR od vydavateľstva IKAR v hodnote 32,90 € / 991 Sk
- 3 DVD kolekciu GRAND PRIX od Pavla Barabáša v hodnote v hodnote 28,90 € / 870 Sk
- polročné predplatné mesačníka ĽUDIA A ZEM od vydavateľstva MF Media v hodnote 13 € / 391 Sk

4. cena
- kroniku 1000 najkrajších MIEST SVETA od vydavateľstva IKAR v hodnote 29,84 € / 899 Sk
- 3 DVD kolekciu GRAND PRIX od Pavla Barabáša v hodnote v hodnote 28,90 € / 870 Sk

Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr 7.10.2009 na stránke www.dromedar.sk/sutaz, výhercov bude usporiadateľ kontaktovať e-mailom a telefonicky.

V prípade, že sa usporiadateľovi nepodarí do 30 dní od zverejnenia výsledkov súťaže výhercu kontaktovať, výherca stráca nárok na výhru. Usporiadateľ bude kontaktovať súťažiaceho, ktorý sa umiestnil v poradí za výhercom. Ak nebude možné kontaktovať ani tohto súťažiaceho do 24 hodín, tento súťažiaci stráca možnosť získať cenu a usporiadateľ bude kontaktovať súťažiacich v ďalšom poradí, pričom sa tento postup zachová primerane. Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne na požiadanie usporiadateľa svoje osobné údaje potrebné na overenie svojej totožnosti. Po spoľahlivom zistení totožnosti tejto osoby usporiadateľom sa tento súťažiaci stáva výhercom. V prípade, že výherca neposkytne usporiadateľovi potrebné údaje, alebo nesplní inú podmienku v zmysle tohto bodu, nemôže získať cenu, prestáva byť výhercom a usporiadateľ bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu.

Ak výherca  neprejaví súhlas s nadobudnutím ceny, vzdá sa ceny, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva osoba, kontaktovaná v poradí, v akom sa umiestnila v hlasovaní užívateľov, ak splní všetky podmienky podľa týchto pravidiel.

VI. Záverečné ustanovenia

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže spoločnosti Zoznam, s.r.o., ako usporiadateľovi. Súťažiaci udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely spoločnosti Zoznam, s.r.o. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň a ostatné materiály o súťažiacich na účely propagácie súťaže v oznamovacích a masovokomunikačných prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely usporiadateľa a jeho  ostatných súčasných a budúcich produktov bez nároku na odmenu a na neurčitú dobu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať formou oznámenia adresovanému spoločnosti Zoznam, s.r.o. Súťažiaci, ktorý odvolá svoj súhlas počas trvania súťaže do 30.9.2009, bude zo súťaže vyradený. Ak výherca odvolá svoj súhlas po vyhlásení výsledkov súťaže, stráca nárok na výhru.

Súťažiaci je oprávnený kedykoľvek svoju účasť v súťaži ukončiť na základe oznámenia prostredníctvom elektronickej pošty doručenej usporiadateľovi a usporiadateľ sa zaväzuje jej vyhovieť, pričom môže súťažiaceho kontaktovať telefonicky za účelom overenia prejavu jejho vôle.

VII. – Osobitné ustanovenia

Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom usporiadateľa súťaže, alebo osobou im blízkou, výhra sa  neodovzdá  a bude s ňou naložené v súlade s týmito pravidlami.

Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení, a to najmä § 8 a § 9 , zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov . Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom,  budú hradené samotným výhercom v celej zákonom stanovenej výške.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo pravidla súťaž kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť pravidlá a podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá výberu výhercu, dátum oznámenia výsledkov súťaže, počet výhercov, ako aj druh výhry. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na stránke www.dromedar.sk/sutaz.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote, alebo vo väčšom množstve ako určí usporiadateľ súťaže a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

V prípade, že výhercom súťaže sa stane osoba, ktorá nedosiahla 18 rokov, alebo nie je plne spôsobilá na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.

VIII. – Záverečné ustanovenia
Tieto  pravidlá sú uložené u usporiadateľa súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto pravidiel u usporiadateľa súťaže.

Pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpísania štatutárnym orgánom usporiadateľa súťaže. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek upraviť.


Zoznam, s.r.o.
 

Dromedar.sk on Facebook