Pravidlá súťaže Meu

I. Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom súťaže „Meu“ (ďalej len "súťaž") je spoločnosť Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36 029 076, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24598/B (ďalej len "usporiadateľ"). Usporiadateľ súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“). Účelom súťaže je podpora a propagácia produktov a služieb usporiadateľa.

II. Trvanie súťaže
Súťaž sa uskutoční od 20.4.2011 (vrátane) do 20.6.2011 (vrátane), na území Slovenskej republiky.

III. Účastníci súťaže
Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných škôl a študenti gymnázií, stredných škôl a stredných odborných učilíšť ( ďalej aj ako „Súťažiaci„)

IV. Pravidlá súťaže
Súťaže sa môže zúčastniť každý Súťažiaci, ktorý splní nasledovné podmienky:
1.vytvorí si na web stránke www.meu.sk vlastnú webstránku
2. následne vytvorenú webstránku prihlási do súťaže na stránke www.meu.sk/sutaz.,
3. pravdivo a úplne vyplní registračný formulár na stránke www.meu.sk/sutaz

Súťaž prebieha v 2 kategóriách:
1. voľná téma pre žiakov základných škôl, v ktorej si súťažiaci sám vyberie tému a obsah svojej webstránky
2. voľná téma pre študentov stredných škôl, v ktorej si súťažiaci sám vyberie tému a obsah svojej webstránky
Súťažiaci sa môžu do súťaže prihlásiť najneskôr do 20.6.2011. Obsah webstránky, ktorú vytvorí súťažiaci, je ľubovoľný a prípadné obmedzenia vyplývajú len z Všeobecných podmienok , ktorých znenie je zverejnené na http://meu.zoznam.sk/vseobecne-podmienky/.

V. Výhry
Výhercu prvej ceny v každej kategórii vyberie odborná porota internetového portálu Zoznam.sk. Výhercu druhej ceny určia návštevníci stránky meu.sk, ktorí budú „známkovať“ webstránky vytvorené súťažiacimi, t.j. môžu každej vytvorenej webstránke prideliť známku od 1 do 5. Druhú cenu získava ten súťažiaci, ktorí dosiahne najlepší „študijný priemer“ vo svojej kategórii.

Prvou cenou v kategórii „Voľná téma pre žiakov základných škôl“ je notebook ACER eMachines E442 v hodnote 300 € a výlet do Paríža pre 2 osoby v cene 444 €.
Druhou cenou v kategórii „Voľná téma pre žiakov základných škôl“ je séria kníh a DVD v hodnote 50 €.

Prvou cenou v kategórii „Voľná téma pre študentov stredných škôl“ je notebook ACER eMachines E442 v hodnote 300 € a výlet do Paríža pre 2 osoby v cene 444 €.
Druhou cenou v kategórii „Voľná téma pre študentov stredných škôl“ je séria kníh a DVD v hodnote 50 €.

Výhercami špeciálnych cien sa stanú jeden pedagóg zo základnej školy a jeden pedagóg zo strednej školy, ktorého žiaci/ študenti vytvoria najviac webstránok a uviedli pri registrácii meno pedagóga, ktorý im pomáhal, inšpiroval ich alebo upozornil na vytvorenie webstránky.

VI. Vyhlásenie výsledkov súťaže
Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr 24.6.2011 na stránke www.meu.sk, výhercov bude usporiadateľ kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že sa usporiadateľovi nepodarí do 30 dní od zverejnenia výsledkov súťaže výhercov kontaktovať, výherca stráca nárok na výhru. Usporiadateľ bude kontaktovať súťažiacich, ktorí sa umiestnili alebo boli vyhodnotení ako nasledujúci v poradí za výhercom.
Ak výherca odmietne výhru alebo sa vzdá výhry prípadne nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva osoba, ktorá sa umiestnila alebo bola vyhodnotená ako nasledujúca v poradí za výhercom a ktorú sa podarilo usporiadateľovi kontaktovať v súlade s týmito pravidlami.

VII. Záverečné ustanovenia
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže spoločnosti Zoznam, s.r.o., ako usporiadateľovi na účely súťaže a je vyhodnotenia. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený uverejniť osobné údaje súťažiacich v rámci súťaže na účely propagácie súťaže v oznamovacích a masovokomunikačných prostriedkoch Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať formou oznámenia adresovanému spoločnosti Zoznam, s.r.o. Ak súťažiaci odvolá svoj súhlas počas trvania súťaže, bude zo súťaže vylúčený.
Súťažiaci je oprávnený kedykoľvek svoju účasť v súťaži ukončiť na základe oznámenia prostredníctvom elektronickej pošty doručenej usporiadateľovi a usporiadateľ sa zaväzuje jej vyhovieť, pričom môže súťažiaceho kontaktovať telefonicky za účelom overenia prejavu jeho vôle.

VIII. Osobitné ustanovenia
Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení, a to najmä § 8 a § 9 , zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov . Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom v celej zákonom stanovenej výške.
Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo pravidla súťaž kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť pravidlá súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá výberu výhercu, dátum oznámenia výsledkov súťaže, počet výhercov ako aj druh výhry. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na stránke www.meu.sk/sutaz.
Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí usporiadateľ súťaže a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.
V prípade, že výhercom súťaže sa stane osoba, ktorá nedosiahla 18 rokov alebo osoba, ktorá nie je plne spôsobilá na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.

IX. Záverečné ustanovenia
Tieto pravidlá sú uložené u usporiadateľa súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto pravidiel u usporiadateľa súťaže.

V Bratislave dňa 31.3.2011

Zoznam, s.r.o.